Иван Сергеевич Мухин

Основная должность

Основная должность
Invited Professor

Мобильный телефон

+7 951 661 02 58
Email
imukhin@yandex.ru
i.mukhin@metalab.ifmo.ru

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2024

2023

144.
Оптические свойства золото-кремниевых структур вулканообразной формы, изготовленных с помощью фемтосекундного лазерного воздействия
[DOI:
10.21883/pjtf.2023.13.55728.19568
]

2022

131.
, vol.
114
, pp.
681-686
, 2022
[DOI:
10.1134/s0021364021230090
] [ IF:
1.400
, SJR:
0.415
]

2021

122.
  , vol.
33
, pp.
2005886
, 2021
[DOI:
10.1002/adma.202005886
] [ IF:
32.086
, SJR:
8.663
, NI:
0,56
]

2020

115.
Broadband transparency of perovskite metasurfaces driven by Kerker effect
[DOI:
10.1117/12.2568566
]

2019

104.
Enrico Lamanna
Alexey Mozharov
Anton Tsypkin
Daniele Barettin
Aldo Di Carlo
, vol.
8
, pp.
1900877
, 2019
[DOI:
10.1002/ente.201900877
] [ IF:
3.404
, SJR:
0.846
]
102.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
Alexey Mozharov
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
] [ IF:
0.603
, SJR:
0.376
]
101.
Mikhail Zhukov
Aleksandr A. Vasiliev
Alexander O. Golubok
Alexander V. Uskov
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [ SJR:
0.221
]
100.
Mikhail Zhukov
Aleksandr A. Vasiliev
Aleksander O. Golubok
Aleksander V. Uskov
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [ IF:
4.189
, SJR:
1.477
]
99.
S.Y. Lukashenko
O.M. Gorbenko
I.D. Sapozhnikov
M.L. Felshtyn
A.V. Uskov
A.O. Golubok
[DOI:
10.1002/pssa.201800046
] [ IF:
1.606
, SJR:
0.545
]
98.
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
G.A. Sapunov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
96.
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
S.V. Gronin
G.V. Klimko
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
S.V. Ivanov
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
] [ IF:
1.632
, SJR:
0.541
]
95.
S.Y. Lukashenko
Mikhail Zhukov
I.D. Sapozhnikov
A.O. Golubok
, vol.
1874
, pp.
40025
, 2019
[DOI:
10.1063/1.4998098
] [ SJR:
0.182
]
94.
K.Y. Shugurov
R.R. Reznik
Alexey Mozharov
K.P. Kotlyar
O.Y. Koval
A.V. Osipov
V.V. Fedorov
I.V. Shtrom
S.A. Kukushkin
G.E. Cirlin
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [ IF:
3.085
, SJR:
0.665
]
93.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.612
, SJR:
0.663
]
92.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
91.
C. Renaut
L. Lang
M. Timofeeva
D.A. Smirnova
F. Timpu
R. Grange
  , vol.
19
, pp.
877-884
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.8b04089
] [ IF:
11.238
, SJR:
5.786
, NI:
0.36
]
90.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
89.
Mikhail Zhukov
A.A. Vasiliev
T.A. Mamaeva
A.O. Golubok
A.V. Uskov
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [ SJR:
0.221
]
88.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
] [ IF:
1.929
, SJR:
0.365
]
87.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
M.M. Kulagina
Y.M. Zadiranov
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
86.
Mikhail Zhukov
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [ IF:
6.182
, SJR:
1.230
]
85.
S. Lukashenko
O. Gorbenko
G. Larionenko
I. Sapozhnikov
M. Felshtyn
A. Golubok
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
] [ SJR:
0.182
]
84.
V.V. Fedorov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
G.A. Sapunov
L.N. Dvoretckaia
I.V. Shtrom
G.E. Cirlin
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
] [ IF:
3.117
, SJR:
0.814
]
83.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
D.A. Kirilenko
T.V. Shubina
S.V. Ivanov
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [ IF:
3.998
, SJR:
1.341
]
82.
L.N. Dvoretckaia
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
Mikhail Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
81.
D.M. Mitin
F.Y. Soldatenkov
Alexey Mozharov
A.A. Vasil’ev
V.V. Neplokh
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]
80.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [ IF:
0.931
, SJR:
0.386
]
79.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
78.
Mikhail Zhukov
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
62
, pp.
334-337
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063784217020141
] [ IF:
0.603
, SJR:
0.376
]

2018

75.
N. Kryzhanovskaya
Yu. Polubavkina
E. Moiseev
M. Maximov
V. Zhurikhina
S. Scherbak
A. Lipovskii
M. Kulagina
Y. Zadiranov
Alexander Krasnok
A. Zhukov
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [ IF:
2.328
, SJR:
0.746
]
74.
A.D. Bolshakov
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
A.M. Mozharov
L.N. Dvoreckaia
K. Shugurov
I.V. Shtrom
M.S. Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [ SJR:
0.241
]
73.
A.M. Mintairov
J. Kapaldo
J.L. Merz
S. Rouvimov
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
P.N. Brunkov
A.S. Vlasov
Y.M. Zadiranov
S.A. Blundell
A.M. Mozharov
M. Yakimov
S. Oktyabrsky
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.502
]
71.
A.S. Gudovskikh
A.V. Uvarov
I.A. Morozov
A.I. Baranov
D.A. Kudryashov
E.V. Nikitina
A.A. Bukatin
K.S. Zelentsov
A. Levtchenko
S.L. Gall
J.P. Kleider
, vol.
10
, pp.
21001
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5000256
] [ IF:
1.511
, SJR:
0.448
]

2017

69.
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [ IF:
12.080
, SJR:
7.447
]
68.
  , vol.
12
, pp.
UNSP 1700227
, 2017
[DOI:
10.1002/lpor.201700227
] [ IF:
8.529
, SJR:
4.228
]
67.
R. Malureanu
O. Takayama
Dmitry Baranov
Andrei Lavrinenko
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [ IF:
3.356
, SJR:
1.519
]
65.
L.R. Mingabudinova
Vladimir Vinogradov
Evgeniy Ubyivovk
E.A. Pidko
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
] [ SJR:
0.165
]
62.
Urs Zywietz
N. Lopanitsyna
A. Kuksin
E. Ubyivovk
D. Smirnova
S. Starikov
B.N. Chichkov
  , vol.
17
, pp.
3047-3053
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b00392
] [ IF:
12.080
, SJR:
7.447
]
61.
Alexander Krasnok
A. Gudovskikh
A.E. Miroshnichenko
, vol.
4 (3)
, pp.
536–543
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00727
] [ IF:
6.880
, SJR:
3.376
]
59.
E.I. Moiseev
N.V. Kryzhanovskaya
Yu.S. Polubavkina
M.V. Maximov
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
A.A. Lipovskii
Alexey Mozharov
Alexander Krasnok
Andrei Lavrinenko
A.E. Zhukov
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [ IF:
6.880
, SJR:
3.376
]

2016

57.
A.E. Kovrov
D.A. Baranov
Constantin Simovski
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]
55.
Alexander Krasnok
I.A. Morozov
D.G. Baranov
A.E. Miroshnichenko
, pp.
464-467
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756895
]
53.
Yu.S. Polubavkina
N.V. Kryzhanovskaya
E.I. Moiseev
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
M.V. Maximov
Alexander Krasnok
A.E. Zhukov
A.V. Shelaev
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [ SJR:
0.252
]
52.
T.A. Voytova
A.N. Tsypkin
S.E. Putilin
M.A. Baranov
Alexander Krasnok
, vol.
741
, pp.
12112
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012112
] [ SJR:
0.252
]
51.
, vol.
741
, pp.
12119
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012119
] [ SJR:
0.252
]
49.
A. Tsypkin
Tatiana Voytova
S. Putilin
M. Baranov
Alexander Krasnok
  , vol.
8
, pp.
17809-17814
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR04860A
] [ IF:
7.367
, SJR:
2.789
]
48.
V. Valuckas
Arseniy Kuznetsov
Boris Luk’yanchuk
A.E. Miroshnichenko
  , vol.
vol. 10(5)
, pp.
799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
] [ IF:
8.434
, SJR:
4.013
]
47.
A.E. Kovrov
Alexandr Vinogradov
Constantin Simovski
, vol.
186
, pp.
727-772
, 2016
[DOI:
10.3367/UFNr.2016.02.037703
] [ IF:
2.301
, SJR:
0.848
]
41.
  , vol.
8
, pp.
9721-9726
, 2016
[DOI:
10.1039/C5NR07965A
] [ IF:
7.367
, SJR:
2.789
]
40.
S.Y. Lukashenko
A.V. Veniaminov
I.D. Sapozhnikov
V.V. Lysak
A.O. Golubok
, vol.
213
, pp.
2375-2379
, 2016
[DOI:
10.1002/pssa.201533042
] [ IF:
1.648
, SJR:
0.665
]
39.
V. Neplokh
A. Ali
M. Foldyna
G. Cirlin
Jean_Christophe Harm
Maria Tchernycheva
, vol.
55
, pp.
72–78
, 2016
[DOI:
10.1016/j.mssp.2016.03.002
] [ IF:
2.359
, SJR:
0.637
]
37.
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
Alexander Krasnok
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [ SJR:
0.252
]
36.
Alexey Mozharov
G.E. Cirlin
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
Zh.I. Alferov
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [ SJR:
0.252
]
35.
S.V. Starikov
I.A. Morozov
Alexander Krasnok
  , vol.
28
, pp.
3087–3093
, 2016
[DOI:
10.1002/adma.201505346
] [ IF:
19.791
, SJR:
9.184
]
34.
A.O. Golubok
N.V. Nikonorov
M.A. Prosnikov
A.I. Sidorov
, vol.
15
, pp.
013502-01350
, 2016
[DOI:
10.1117/1.JMM.15.1.013502
] [ IF:
1.335
, SJR:
0.426
]

2015

33.
A.S. Gudovskikh
A.A. Sitnikova
Alexander Krasnok
  , vol.
8
, pp.
5043-5048
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR06742A
] [ IF:
7.760
, SJR:
2.770
]
31.
  , vol.
10
, pp.
91-99
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500119
] [ IF:
7.486
, SJR:
4.205
]
30.
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
A.M. Mozharov
A.D. Bol’shakov
Zh.I. Alferov
, vol.
41
, pp.
1120-1123
, 2015
[DOI:
10.1134/S106378501512007X
] [ IF:
0.702
, SJR:
0.421
]
27.
Alexey Mozharov
D.A. Kudryashov
N.V. Kryzhanovskaya
G.E. Cirlin
M. Tchernysheva
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [ SJR:
0.264
]
26.
Mikhail Zhukov
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
643
, pp.
12113
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012113
] [ SJR:
0.264
]
25.
S.Y. Lukashenko
V.V. Lysak
I.D. Sapozhnikov
A.O. Golubok
, vol.
643
, pp.
12114
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012114
] [ SJR:
0.264
]
24.
Mikhail Zhukov
Kirill Belousov
Alexey Mozharov
Alexander O. Golubok
, vol.
643
, pp.
12095
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012095
] [ SJR:
0.264
]
23.
S. Chervinskii
I. Reduto
A. Kamenskii
A.A. Lipovskii
, vol.
186
, pp.
107-121
, 2015
[DOI:
10.1039/C5FD00129C
] [ IF:
3.544
, SJR:
1.489
]
22.
Alexey Mozharov
G. Cirlin
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
] [ IF:
2.142
, SJR:
1.159
]
21.
N.V. Kryzhanovskaya
M.V. Maximov
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
A.A. Lipovskii
E.I. Moiseev
Yu.V. Kudashova
A.E. Zhukov
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [ IF:
3.040
, SJR:
2.013
]
20.
S.I. Kudryashov
Alexey Mozharov
Alexander Krasnok
  , vol.
15
, pp.
6187-6192
, 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b02534
] [ IF:
13.779
, SJR:
8.359
]
19.
E. Pshenay-Severin
S. Fasold
R. Geiss
A. Steinbrück
R. Grange
A. Chipouline
T. Pertsch
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [ IF:
1.172
, SJR:
0.623
]
18.
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [ IF:
7.760
, SJR:
2.770
]
17.
, vol.
106
, pp.
171913
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919589
] [ IF:
3.142
, SJR:
1.499
]
16.
M. V.
V. V.
A.O. Golubok
, vol.
41
, pp.
149-152
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063785015020157
] [ IF:
0.702
, SJR:
0.421
]
15.
I.V. Fadeev
Mikhail Zhukov
V.G. Dubrovskii
A.O. Golubok
, vol.
148
, pp.
151-157
, 2015
[DOI:
10.1016/j.ultramic.2014.10.00
] [ IF:
2.874
, SJR:
2.066
]

2014

14.
A.I. Denisyuk
A.V. Krasavin
, vol.
186
, pp.
101-140
, 2014
[DOI:
10.1016/B978-0-12-800264-3.00003-4
] [ IF:
0.338
, SJR:
0.185
]
13.
Andrey Denisyuk
Mikhail Guzhva
Constantin Simovski
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [ IF:
7.394
, SJR:
2.646
]
12.
N.V. Kryzhanovskaya
E.I. Moiseev
I.I. Shostak
A.M. Nadtochiy
M.V. Maximov
A.E. Zhukov
M.M. Kulagina
K.A. Vashanova
Yu.M. Zadiranov
S.I. Troshkov
A.A. Lipovskii
A. Mintairov
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [ IF:
3.488
, SJR:
2.313
]
11.
N.V. Kryzhanovskaya
M.V. Maximov
A.E. Zhukov
E.I. Moiseev
I.I. Shostak
A.V. Savelyev
D.V. Karpov
J. Laukkanen
J. Tommila
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
] [ SJR:
0.203
]
10.
A.I. Denisyuk
Michael Guzhva
Constantin Simovski
, vol.
9163
, pp.
91632R
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2061675
] [ SJR:
0.236
]
9.
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
8.
, vol.
121
, pp.
15-18
, 2014
[DOI:
10.1016/j.mee.2014.02.019
] [ IF:
1.197
, SJR:
0.586
]
7.
A.D. Bouravleuv
N.V. Sibirev
E.P. Gilstein
P.N. Brunkov
M. Tchernycheva
A.I. Khrebtov
Yu.B. Samsonenko
G.E. Cirlin
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [ IF:
0.739
, SJR:
0.482
]

2013

6.
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [ IF:
3.664
]

2012

3.
A.A. Evstrapov
A.S. Bukatin
I.V. Kukhtevich
[DOI:
10.1016/j.nimb.2011.08.035
] [ IF:
1.211
, SJR:
0.703
]

2011

2.
A.O. Golubok
Yu.B. Samsonenko
A.D. Buravlev
G.E. Cirlin
, vol.
45
, pp.
1049-1052
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611080082
] [ IF:
0.627
, SJR:
0.323
]
1.
A. A.
I. V.
A. S.
, vol.
37
, pp.
956-959
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063785011100191
] [ IF:
0.565
, SJR:
0.212
]
Название патента Авторы Тип Год
Защитная маркировка Дмитрий Зуев, Эдуард Агеев, Артем Ларин, Марина Обраменко, Иван Мухин, Алексей Можаров Полезная модель 2023
Прозрачный электрод с асимметричным пропусканием света и способ его изготовления Иван Мухин, Александр Шалин Изобретение 2019
Зонд для сканирующей зондовой микроскопии и способ его изготовления (варианты) Филипп Комиссаренко, Иван Мухин, Антон Самусев, Иван Синев, Сергей Макаров Изобретение 2018
Способ получения металлических пленок заданной формы Филипп Комиссаренко, Иван Мухин Изобретение 2016