Pavel Dmitriev

Main position

Main position
Engineer
Email
p.dmitriev@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

21.
Filipp V. Porubaev
Radu Malureanu
Andrei Lavrinenko
, vol.
8
, pp.
14135
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1038/s41598-018-32479-y
] [ IF:
4.122
, SJR:
1.533
]
20.
19.
Osamu Takayama
Evgeniy Shkondin
M Panah
K Golenitskii
F Jensen
Andrei Lavrinenko
, vol.
52(4)
, pp.
442
, 2018
[DOI:
10.1134/S1063782618040279
] [ IF:
0.672
, SJR:
0.362
]

2017

15.
D.G. Baranov
Katerina Volodina
Ivan Mukhin
V. Vinogradov
  , vol.
12
, pp.
UNSP 1700227
, 2017
[DOI:
10.1002/lpor.201700227
] [ IF:
8.434
, SJR:
4.013
]
12.
O. Takayama
E. Shkondin
M. Esmail
K. Golenitskii
T. Repän
R. Malreanu
F. Jensen
A.V. Lavrinenko
, vol.
4
, pp.
2899
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.7b00924
] [ IF:
6.756
, SJR:
3.471
]

2016

9.

2015

6.

2014

3.
V.M. Andreev
E.A. Grebenshchikova
N.D. Ilinskaya
V.S. Kalinovsky
E.V. Kontrosh
A.V. Malevskaya
A.A. Usikova
, vol.
48
, pp.
1217-1221
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614090024
] [ IF:
0.705
, SJR:
0.429
]
2.
V.S. Kalinovsky
E.A. Grebenshchikova
N.D. Il'inskaya
E.V. Kontrosh
A.V. Malevskaya
A.A. Usikova
V.M. Andreev
, vol.
1616
, pp.
326
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4897088
] [ SJR:
0.164
]
1.
V.S. Kalinovsky
E.V. Kontrosh
P.V. Pokrovsky
A.V. Chekalin
V.M. Andreev
, vol.
1616
, pp.
8
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4897017
] [ SJR:
0.164
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.