Journal: 2015 Days on Diffraction (DD)

Short name
2015 DD

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

11.
Tatiana Derzhavskaya
A.J.E. Raaijmakers
van den Berg Cornelis A.T.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354836
]
10.
Kirill Koshelev
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354851
]
6.
Alexander Krasnok
Constantin Simovski
R. Sinha
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354854
]
5.
Dmitry Markovich
Pavel Ginzburg
V. Valuckas
Arseniy Kuznetsov
Boris Luk’yanchuk
A.E. Miroshnichenko
D.N. Neshev
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354867
]
2.
1.
Yu. Trushkov
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354890
]