Journal: Applied Surface Science

Short name
Appl. Surf. Sci.
IF
6.71
SJR
1.30
Показатели журнала
IF
7.392
SJR
1.147
Год
2021
Квартиль
Q1
IF
6.707
SJR
1.295
Год
2020
Квартиль
Q1
IF
6.182
SJR
1.230
Год
2019
Квартиль
Q1
IF
5.155
SJR
1.115
Год
2018
Квартиль
Q1
IF
4.439
SJR
1.093
Год
2017
Квартиль
Q1
IF
3.387
SJR
0.958
Год
2016
Квартиль
Q1
IF
3.150
SJR
0.890
Год
2015
Квартиль
Q1
IF
2.711
SJR
0.948
Год
2014
Квартиль
Q1
IF
2.538
SJR
0.960
Год
2013
Квартиль
Q1
IF
2.112
SJR
0.913
Год
2012
Квартиль
Q1
IF
2.103
SJR
0.908
Год
2011
Квартиль
Q1
IF
1.795
SJR
0.922
Год
2010
Квартиль
Q2

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2022

2020

2019

9.
Mikhail Zhukov
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [ IF:
6.182
, SJR:
1.230
]
8.
Danila Saranin
Arthur Ishteev
Ross Haroldson
, vol.
476
, pp.
486-492
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2019.01.031
] [ IF:
6.182
, SJR:
1.230
]

2018

7.
B.V. Stroganov
Yu.V. Kapitonov
R. Haroldson
B. Balachandran
W. Hu
Q. Gu
, vol.
473
, pp.
419-424
, 2018
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.12.084
] [ IF:
5.155
, SJR:
1.115
]

2017

6.
T. Apostolovaa
B.D. Obreshkov
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
, vol.
427
, pp.
334-343
, 2017
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2017.07.263
] [ IF:
4.439
, SJR:
1.093
]

2015

5.
Alexandr Kuchmizhak
S. Gurbatov
A. Nepomniaschiy
A. Mayor
Y. Kulchin
O. Vitrik
S. Kudryashov
A. Ionin
, vol.
337
, pp.
224–229
, 2015
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2015.02.098
] [ IF:
3.150
, SJR:
0.890
]

2014

4.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.S. Sunchugasheva
, vol.
292
, pp.
678-681
, 2014
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.12.032
] [ IF:
2.711
, SJR:
0.948
]
3.
Yury_M. Koshtyal
Anatoly_A. Malkov
Jean-Marie Taulemesse
Sergey_N. Petrov
Anatoly_A. Malygin
, vol.
288
, pp.
584-590
, 2014
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.10.077
] [ IF:
2.711
, SJR:
0.948
]

2013

2.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.V. Golosov
Y.R. Kolobov
A.E. Ligachevc
, vol.
284
, pp.
634-637
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.07.144
] [ IF:
2.538
, SJR:
0.960
]
1.
D.A. Baranov
B.B. Krichevtsov
S.V. Gastev
A.G. Banschikov
V.V. Fedorov
K.V. Koshmak
S.M. Suturin
N.S. Sokolov
, vol.
267
, pp.
196-199
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2012.10.006
] [ IF:
2.538
, SJR:
0.960
]