Journal: Applied Surface Science

Short name
Appl. Surf. Sci.
IF
6.71
SJR
1.30

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2022

2019

9.
Mikhail Zhukov
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [ IF:
5.155
, SJR:
1.115
]
8.
Danila Saranin
Arthur Ishteev
Ross Haroldson
, vol.
476
, pp.
486-492
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2019.01.031
] [ IF:
5.155
, SJR:
1.115
]

2018

7.
B.V. Stroganov
Yu.V. Kapitonov
R. Haroldson
B. Balachandran
W. Hu
Q. Gu
, vol.
473
, pp.
419-424
, 2018
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.12.084
] [ IF:
4.439
, SJR:
1.093
]

2017

6.
T. Apostolovaa
B.D. Obreshkov
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
, vol.
427
, pp.
334-343
, 2017
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2017.07.263
] [ IF:
3.387
, SJR:
0.958
]

2015

5.
Alexandr Kuchmizhak
S. Gurbatov
A. Nepomniaschiy
A. Mayor
Y. Kulchin
O. Vitrik
S. Kudryashov
A. Ionin
, vol.
337
, pp.
224–229
, 2015
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2015.02.098
] [ IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2014

4.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.S. Sunchugasheva
, vol.
292
, pp.
678-681
, 2014
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.12.032
] [ IF:
2.538
, SJR:
0.960
]
3.
Yury_M. Koshtyal
Anatoly_A. Malkov
Jean-Marie Taulemesse
Sergey_N. Petrov
Anatoly_A. Malygin
, vol.
288
, pp.
584-590
, 2014
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.10.077
] [ IF:
2.538
, SJR:
0.960
]

2013

2.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.V. Golosov
Y.R. Kolobov
A.E. Ligachevc
, vol.
284
, pp.
634-637
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.07.144
] [ IF:
2.112
, SJR:
0.913
]
1.
D.A. Baranov
B.B. Krichevtsov
S.V. Gastev
A.G. Banschikov
V.V. Fedorov
K.V. Koshmak
S.M. Suturin
N.S. Sokolov
, vol.
267
, pp.
196-199
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2012.10.006
] [ IF:
2.112
, SJR:
0.913
]