Bolshakov Alexey D.

Email
alexey.bolshakov@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

13.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Alexander O.
Uskov Alexander V.
Bolshakov Alexey
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
12.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bolshakov Alexey
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
11.
Fedorov V.V.
Bolshakov Alexey
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Sapunov G.A.
Dvoretckaia L.N.
Shtrom I.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
10.
Mukhin Ivan
Zhukov Mikhail
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Golubok A.
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
9.
Bolshakov Alexey
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Mukhin Ivan
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
]
8.
Bolshakov Alexey
Dvoretckaia L.N.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Mukhin Mikhail
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
7.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Zhukov Mikhail
Vasiliev A.A.
Mamaeva T.A.
Golubok A.O.
Uskov A.V.
Bolshakov Alexey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
6.
Bolshakov Alexey
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]
5.
Fedorov V.V.
Bolshakov Alexey
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
4.
Mozharov Alexey
Vasiliev A.A.
Bolshakov Alexey
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2016

3.
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Cirlin G.E.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Mukhin Ivan
Alferov Zh.I.
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

2015

2.
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
1.
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Cirlin G.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.