Pushkarev Anatoly

Date of Birth

Cell Phone

+7 9310028066
Email
anatoly.pushkarev@metalab.ifmo.ru

ORCID:

ORCID
0000-0002-1793-6812

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

34.
Korolev Viacheslav
Pushkarev Anatoly
Zakhidov Anvar
Makarov Sergey
, vol.
0
, 2019
[DOI:
10.1515/nanoph-2019-0377
] [IF:
6.014
, SJR: ]
33.
Liashenko Tatiana
Cherotchenko Evgeniia D.
Pushkarev Anatoly
Pakštas Vidas
Naujokaitis Arnas
Khubezhov Soslan A.
Polozkov Roman
Agapev Kirill
Zakhidov Anvar
Shelykh Ivan A.
Makarov Sergey
, vol.
21
, pp.
18930-18938
, 2019
[DOI:
10.1039/c9cp03656c
] [IF:
4.190
, SJR:
1.678
]
32.
Single-Mode Lasing from Imprinted Halide-Perovskite Microdisks
Zhizhchenko Alexey
Syubaev Sergey
Berestennikov Aleksander
Yulin Alexey
Porfirev Alexey
Pushkarev Anatoly
Shishkin Ivan
Golokhvast Kirill
Bogdanov Andrey
Zakhidov Anvar
Kuchmizhak r
Makarov Sergey
  , vol.
13
, pp.
4140
, 2019
[DOI:
10.1021/acsnano.8b08948
] [IF:
13.942
, SJR:
6.916
]

2018

31.
Pushkarev Anatoly
Korolev Viacheslav
Markina Daria
Komissarenko Filipp
Naujokaitis A.
Drabavičius A.
Pakštas V.
Franckevicius M.
Khubezhov S.
Sannikov D.
Zasedatelev A.
Lagoudakis P.
Zakhidov Anvar
Makarov Sergey
  , vol.
11
, pp.
1040-1048
, 2018
[DOI:
10.1021/acsami.8b17396
] [IF:
7.504
, SJR:
2.524
]
30.
Pushkarev Anatoly
Korolev Viacheslav
Anoshkin Sergey
Komissarenko Filipp
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
, vol.
1092 (1)
, pp.
12122
, 2018
29.
Tiguntseva Ekaterina
Baranov D.G.
Pushkarev Anatoly
Munkhbat B.
Komissarenko Filipp
Franckevicius M.
Zakhidov Anvar
Shegai T.
Makarov Sergey
  , 2018
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.8b01912
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
28.
Makarov Sergey
Furasova Aleksandra
Tiguntseva Ekaterina
Hemmetter Andreas
Berestennikov Aleksander
Pushkarev Anatoly
Zakhidov Anvar
27.
Фотоиндуцированная миграция ионов в оптически резонансных перовскитных наночастицах
Gets Dmitry
Tiguntseva Ekaterina
Berestennikov Aleksander
Liashenko Tatiana
Pushkarev Anatoly
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
26.
Gitlina A.
Ivonina M.
Sizov V.
Starova G.
Pushkarev Anatoly
Volyniuk D.
Tunik S.
Koshevoy I.
Grachova E.
, vol.
47
, pp.
7578-7586
, 2018
[DOI:
10.1039/C8DT01336E
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]

2017

25.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Yablonskiy A.N.
Andreev B.A.
Grishin I.D.
Rumyantcev R.V.
Fukin G.K.
Bochkarev M.N.
, vol.
192
, pp.
208-211
, 2017
[DOI:
10.1016/j.jlumin.2017.06.058
]
24.
Pushkarev Anatoly
Balashova T.V.
Kukinov A.A.
Arsenyev M.V.
Yablonskiy A.N.
Kryzhkov D.I.
Andreev B.A.
Rumyantcev R.V.
Fukin G.K.
Bochkarev M.N.
, vol.
46
, pp.
10408
, 2017
[DOI:
10.1039/C7DT01340J
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]
23.
Merkushev D.A.
Usoltsev S.D.
Marfin Yu.S.
Pushkarev Anatoly
Volyniuk D.
Grazulevicius J.V.
Rumyantsev E.V.
, vol.
187
, pp.
104-111
, 2017
[DOI:
10.1016/j.matchemphys.2016.11.053
]
22.
Antonenko T.A.
Shpakovsky D.B.
Gracheva Yu.A.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Bochkarev M.N.
Milaeva E.R.
, vol.
455
, pp.
276-282
, 2017
[DOI:
10.1016/j.ica.2016.10.025
]

2016

21.
Pushkarev Anatoly
Bochkarev M.N.
, vol.
85
, pp.
1338-1368
, 2016
[DOI:
10.1070/RCR4665
]
20.
Pushkarev Anatoly
Yablonskiy A.N.
Yunin P.A.
Burin M.E.
Andreev B.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
163
, pp.
134-139
, 2016
[DOI:
10.1016/j.saa.2016.03.026
]
19.
Bochkarev M.N.
Pushkarev Anatoly
, vol.
4
, pp.
60
, 2016
[DOI:
10.1515/oph-2016-0007
]
18.
Kuzyaev D.M.
Balashova T.V.
Burin M.E.
Fukin G.K.
Rumyantcev R.V.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Grishin I.D.
Vorozhtsov D.L.
Bochkarev M.N.
, vol.
45
, pp.
3464-3472
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04636J
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]
17.
Fagin A.A.
Fukin G.K.
Cherkasov A.V.
Shestakov A.F.
Pushkarev Anatoly
Balashova T.V.
Maleev A.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
45
, pp.
4558-4562
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04742K
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]

2015

16.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Balashova T.V.
Yablonskiy A.N.
Andreev B.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
203
, pp.
117-121
, 2015
[DOI:
10.1016/j.synthmet.2015.02.030
]
15.
Kisel K.S.
Linti G.
Starova G.L.
Sizov V.V.
Melnikov A.S.
Pushkarev Anatoly
Bochkarev M.N.
Grachova E.V.
Tunik S.P.
, vol.
2015
, pp.
1734-1743
, 2015
[DOI:
10.1002/ejic.201403186
]
14.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Rumyantcev R.V.
Fukin G.K.
Grishin I.D.
Bochkarev M.N.
, vol.
777
, pp.
42-49
, 2015
[DOI:
10.1016/j.jorganchem.2014.11.024
]
13.
Solomatina A.I.
Krupenya D.V.
Gurzhiy V.V.
Zlatkin I.
Pushkarev Anatoly
Bochkarev M.N.
Besley N.A.
Bichoutskaia E.
Tunik S.P.
, vol.
44
, pp.
7152-7162
, 2015
[DOI:
10.1039/C4DT03106G
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]
12.
Ilichev V.A.
Pushkarev Anatoly
Rumyantcev R.V.
Yablonskiy A.N.
Balashova T.V.
Fukin G.K.
Grishin D.F.
Andreev B.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
17
, pp.
11000-11005
, 2015
[DOI:
10.1039/C4CP05928J
] [IF:
4.190
, SJR:
1.678
]

2014

11.
Maleev A.A.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Lopatin M.A.
Samsonov M.A.
Fukin G.K.
Pakhomov G.L.
Travkin V.V.
Grishin I.D.
Bochkarev M.N.
, vol.
32
, pp.
1101-1108
, 2014
[DOI:
10.1016/S1002-0721(14)60189-7
]
10.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Maleev A.A.
Fagin A.A.
Konev A.N.
Shestakov A.F.
Rumyantzev R.V.
Fukin G.K.
Bochkarev M.N.
, vol.
2
, pp.
1532-1538
, 2014
[DOI:
10.1039/C3TC32054E
]
9.
Balashova T.V.
Belova N.A.
Burin M.E.
Kuzyaev D.M.
Rumyantcev R.V.
Fukin G.K.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Shestakov A.F.
Grishin I.D.
Bochkarev M.N.
, vol.
4
, pp.
35505-35510
, 2014
[DOI:
10.1039/C4RA03915G
]

2013

8.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Lopatin M.A.
Katkova M.A.
Baranov E.V.
Fukin G.K.
Bochkarev M.N.
, vol.
50
, pp.
112-120
, 2013
[DOI:
10.1016/j.poly.2012.10.007
]
7.
Burin M.E.
Kuzyaev D.M.
Lopatin M.A.
Pushkarev Anatoly
Ilichev V.A.
Vorozhtsov D.L.
Dmitriev A.V.
Lypenko D.A.
Maltsev E.I.
Bochkarev M.N.
, vol.
164
, pp.
55-59
, 2013
[DOI:
10.1016/j.synthmet.2012.12.034
]
6.
Baranov E.V.
Fukin G.K.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Grishin I.D.
Bochkarev M.N.
, vol.
42
, pp.
15699
, 2013
[DOI:
10.1039/C3DT51706C
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]
5.
Aleksanyan D.V.
Kozlov V.A.
Petrov B.I.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Dmitrienko A.O.
Fukin G.K.
Cherkasov A.V.
Bochkarev M.N.
Lazarev N.M.
Bessonova Y.A.
Abakumov G.A.
, vol.
3
, pp.
24484
, 2013
[DOI:
10.1039/C3RA43885F
]

2012

4.
Burin M.E.
Ilichev V.A.
Pushkarev Anatoly
Vorozhtsov D.L.
Ketkov S.Yu.
Fukin G.K.
Lopatin M.A.
Nekrasov A.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
13
, pp.
3203-3210
, 2012
[DOI:
10.1016/j.orgel.2012.09.021
]
3.
Shestakov A.F.
Burin M.E.
Vorozhtsov D.L.
Il'Ichev V.A.
Pushkarev Anatoly
Lopatin M.A.
Bochkarev M.N.
, vol.
46
, pp.
323-330
, 2012
[DOI:
10.1134/S0018143912050062
]

2011

2.
Katkova M.A.
Balashova T.V.
Pushkarev Anatoly
Ilyin I.Y.
Fukin G.K.
Baranov E.V.
Ketkov S.Y.
Bochkarev M.N.
, vol.
40
, pp.
7713
, 2011
[DOI:
10.1039/C1DT10318K
] [IF:
4.197
, SJR:
1.243
]
1.
Katkova M.A.
Pushkarev Anatoly
Balashova T.V.
Konev A.N.
Fukin G.K.
Ketkov S.Yu.
Bochkarev M.N.
, vol.
21
, pp.
16611
, 2011
[DOI:
10.1039/C1JM13023D
]
Проекты отсутствуют.