Journal: Dalton Transactions

Short name
Dalton Trans.
IF
4.39
SJR
0.98
Показатели журнала
IF
4.569
SJR
0.864
Год
2021
Квартиль
Q1
IF
4.390
SJR
0.980
Год
2020
Квартиль
Q1
IF
4.174
SJR
1.048
Год
2019
Квартиль
Q1
IF
4.052
SJR
1.120
Год
2018
Квартиль
Q1
IF
4.099
SJR
1.306
Год
2017
Квартиль
Q1
IF
4.029
SJR
1.229
Год
2016
Квартиль
Q1
IF
4.177
SJR
1.302
Год
2015
Квартиль
Q1
IF
4.197
SJR
1.389
Год
2014
Квартиль
Q1
IF
4.097
SJR
1.441
Год
2013
Квартиль
Q1
IF
3.806
SJR
1.364
Год
2012
Квартиль
Q1
IF
3.838
SJR
1.163
Год
2011
Квартиль
Q1
IF
3.647
SJR
1.002
Год
2010
Квартиль
Q1

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2023

2018

8.
A. Gitlina
M. Ivonina
V. Sizov
G. Starova
D. Volyniuk
S. Tunik
I. Koshevoy
E. Grachova
, vol.
47
, pp.
7578-7586
, 2018
[DOI:
10.1039/C8DT01336E
] [ IF:
4.052
, SJR:
1.120
]

2017

7.
T.V. Balashova
A.A. Kukinov
M.V. Arsenyev
A.N. Yablonskiy
D.I. Kryzhkov
B.A. Andreev
R.V. Rumyantcev
G.K. Fukin
M.N. Bochkarev
, vol.
46
, pp.
10408
, 2017
[DOI:
10.1039/C7DT01340J
] [ IF:
4.099
, SJR:
1.306
]

2016

6.
E. Hey-Hawkins
Alexandr Vinogradov
H. Zaake-Hertling
A. Aleksovska
S. Gruschinski
S. Schmorl
B. Kersting
E.M. Zolnhofer
J. Sutter
K. Meyer
P. Lönnecke
, vol.
45
, pp.
7244-7249
, 2016
[DOI:
10.1039/C6DT00390G
] [ IF:
4.029
, SJR:
1.229
]
5.
D.M. Kuzyaev
T.V. Balashova
M.E. Burin
G.K. Fukin
R.V. Rumyantcev
V.A. Ilichev
I.D. Grishin
D.L. Vorozhtsov
M.N. Bochkarev
, vol.
45
, pp.
3464-3472
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04636J
] [ IF:
4.029
, SJR:
1.229
]
4.
A.A. Fagin
G.K. Fukin
A.V. Cherkasov
A.F. Shestakov
T.V. Balashova
A.A. Maleev
M.N. Bochkarev
, vol.
45
, pp.
4558-4562
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04742K
] [ IF:
4.029
, SJR:
1.229
]

2015

3.
A.I. Solomatina
D.V. Krupenya
V.V. Gurzhiy
I. Zlatkin
M.N. Bochkarev
N.A. Besley
E. Bichoutskaia
S.P. Tunik
, vol.
44
, pp.
7152-7162
, 2015
[DOI:
10.1039/C4DT03106G
] [ IF:
4.177
, SJR:
1.302
]

2013

2.
E.V. Baranov
G.K. Fukin
T.V. Balashova
I.D. Grishin
M.N. Bochkarev
, vol.
42
, pp.
15699
, 2013
[DOI:
10.1039/C3DT51706C
] [ IF:
4.097
, SJR:
1.441
]

2011

1.
M.A. Katkova
T.V. Balashova
I.Y. Ilyin
G.K. Fukin
E.V. Baranov
S.Y. Ketkov
M.N. Bochkarev
, vol.
40
, pp.
7713
, 2011
[DOI:
10.1039/C1DT10318K
] [ IF:
3.838
, SJR:
1.163
]