Journal: Dalton Transactions

Short name
Dalton Trans.
IF
4.39
SJR
0.98

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

8.
A. Gitlina
M. Ivonina
V. Sizov
G. Starova
D. Volyniuk
S. Tunik
I. Koshevoy
E. Grachova
, vol.
47
, pp.
7578-7586
, 2018
[DOI:
10.1039/C8DT01336E
] [ IF:
4.099
, SJR:
1.306
]

2017

7.
T.V. Balashova
A.A. Kukinov
M.V. Arsenyev
A.N. Yablonskiy
D.I. Kryzhkov
B.A. Andreev
R.V. Rumyantcev
G.K. Fukin
M.N. Bochkarev
, vol.
46
, pp.
10408
, 2017
[DOI:
10.1039/C7DT01340J
] [ IF:
4.029
, SJR:
1.229
]

2016

6.
A.A. Fagin
G.K. Fukin
A.V. Cherkasov
A.F. Shestakov
T.V. Balashova
A.A. Maleev
M.N. Bochkarev
, vol.
45
, pp.
4558-4562
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04742K
] [ IF:
4.177
, SJR:
1.302
]
5.
E. Hey-Hawkins
Alexandr Vinogradov
H. Zaake-Hertling
A. Aleksovska
S. Gruschinski
S. Schmorl
B. Kersting
E.M. Zolnhofer
J. Sutter
K. Meyer
P. Lönnecke
, vol.
45
, pp.
7244-7249
, 2016
[DOI:
10.1039/C6DT00390G
] [ IF:
4.177
, SJR:
1.302
]
4.
D.M. Kuzyaev
T.V. Balashova
M.E. Burin
G.K. Fukin
R.V. Rumyantcev
V.A. Ilichev
I.D. Grishin
D.L. Vorozhtsov
M.N. Bochkarev
, vol.
45
, pp.
3464-3472
, 2016
[DOI:
10.1039/C5DT04636J
] [ IF:
4.177
, SJR:
1.302
]

2015

3.
A.I. Solomatina
D.V. Krupenya
V.V. Gurzhiy
I. Zlatkin
M.N. Bochkarev
N.A. Besley
E. Bichoutskaia
S.P. Tunik
, vol.
44
, pp.
7152-7162
, 2015
[DOI:
10.1039/C4DT03106G
] [ IF:
4.197
, SJR:
1.389
]

2013

2.
E.V. Baranov
G.K. Fukin
T.V. Balashova
I.D. Grishin
M.N. Bochkarev
, vol.
42
, pp.
15699
, 2013
[DOI:
10.1039/C3DT51706C
] [ IF:
3.806
, SJR:
1.364
]

2011

1.
M.A. Katkova
T.V. Balashova
I.Y. Ilyin
G.K. Fukin
E.V. Baranov
S.Y. Ketkov
M.N. Bochkarev
, vol.
40
, pp.
7713
, 2011
[DOI:
10.1039/C1DT10318K
] [ IF:
3.647
, SJR:
1.002
]