Journal: Technical Physics

Short name
Tech. Phys. Lett.
IF
0.65
SJR
0.30
Показатели журнала
IF
0.489
SJR
0.222
Год
2021
Квартиль
Q4
IF
0.654
SJR
0.297
Год
2020
Квартиль
Q4
IF
0.603
SJR
0.376
Год
2019
Квартиль
Q4
IF
0.637
SJR
0.356
Год
2018
Квартиль
Q4
IF
0.707
SJR
0.390
Год
2017
Квартиль
Q4
IF
0.632
SJR
0.399
Год
2016
Квартиль
Q4
IF
0.569
SJR
0.369
Год
2015
Квартиль
Q4
IF
0.524
SJR
0.381
Год
2014
Квартиль
Q4
IF
0.539
SJR
0.375
Год
2013
Квартиль
Q4
IF
0.552
SJR
0.370
Год
2012
Квартиль
Q4
IF
0.499
SJR
0.170
Год
2011
Квартиль
Q4
IF
0.535
SJR
0.159
Год
2010
Квартиль
Q4

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

9.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
Alexey Mozharov
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
] [ IF:
0.603
, SJR:
0.376
]
8.
Mikhail Zhukov
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
62
, pp.
334-337
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063784217020141
] [ IF:
0.603
, SJR:
0.376
]

2017

7.
D.V. Lebedev
A.M. Mintairov
A.S. Vlasov
V.Yu. Davydov
M.M. Kulagina
S.I. Troshkov
A.N. Smirnov
A. Gocalinska
G. Juska
E. Pelucchi
J. Kapaldo
S. Rouvimov
J.L. Merz
, vol.
62
, pp.
1082
, 2017
[DOI:
10.1134/S1063784217070106
] [ IF:
0.707
, SJR:
0.390
]

2015

2013

2012

2011

2010

1.
V.V. Zhurikhina
K.S. Sokolov
O.V. Shustova
, vol.
55
, pp.
1447-1452
, 2010
[DOI:
10.1134/S1063784210100087
] [ IF:
0.535
, SJR:
0.159
]