Journal: Beilstein Journal of Nanotechnology

Short name
BJNANO
IF
3.65
SJR
0.72
Показатели журнала
IF
3.272
SJR
0.664
Год
2021
Квартиль
Q2
IF
3.649
SJR
0.721
Год
2020
Квартиль
Q2
IF
2.612
SJR
0.663
Год
2019
Квартиль
Q2
IF
2.269
SJR
0.769
Год
2018
Квартиль
Q2
IF
2.968
SJR
1.119
Год
2017
Квартиль
Q2
IF
3.127
SJR
1.138
Год
2016
Квартиль
Q1
IF
2.778
SJR
1.001
Год
2015
Квартиль
Q1
IF
2.670
SJR
1.163
Год
2014
Квартиль
Q1
IF
2.332
SJR
1.268
Год
2013
Квартиль
Q1
IF
2.374
SJR
1.036
Год
2012
Квартиль
Q1

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.612
, SJR:
0.663
]

2018

1.
Glukhova Оlga
Igor Nefedov
Slepchenkov Мichael
, vol.
9
, pp.
1321–1327
, 2018
[DOI:
10.3762/bjnano.9.125
] [ IF:
2.269
, SJR:
0.769
]