Мухин Иван

Мобильный телефон

+7 951 661 02 58
Email
imukhin@yandex.ru

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

2019

104.
Enrico Lamanna
Alexey Mozharov
Anton Tsypkin
Ivan Mukhin
Daniele Barettin
Aldo Di Carlo
, pp.
1900877
, 2019
[DOI:
10.1002/ente.201900877
] [IF:
3.024
, SJR:
0.904
]
103.
E. Khestanova
Tatyana Ivanova
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
M. Lozhkin
Y. Kapitonov
A. Tartakovskii
P. M. Walker
M. Skolnick
D. Krizhanovskii
, 2019
102.
V. Sharov
P. Alekseev
Ivan Mukhin
A. Catanzaro
Roman Polozkov
A. Tartakovskii
M. Skolnick
Dmitry Krizhanovskii
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
101.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
A. M. Mozharov
A. D. Bolshakov
Ivan Mukhin
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
]
100.
Aleksandr A. Vasiliev
Alexander O. Golubok
Alexander V. Uskov
Ivan Mukhin
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
99.
Mikhail V. Zhukov
Aleksandr A. Vasiliev
Aleksander O. Golubok
Aleksander V. Uskov
Ivan Mukhin
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
98.
S. Lukashenko
Ivan Mukhin
O. Gorbenko
G. Larionenko
I. Sapozhnikov
M. Felshtyn
A. Golubok
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
]
97.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
Ivan Mukhin
D.A. Kirilenko
T.V. Shubina
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
96.
D.M. Mitin
F.Y. Soldatenkov
A.M. Mozharov
A.A. Vasil’ev
V.V. Neplokh
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]
95.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
Ivan Mukhin
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
94.
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
G.A. Sapunov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
93.
Ivan Mukhin
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
62
, pp.
334-337
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063784217020141
]
92.
C. Renaut
L. Lang
M. Timofeeva
Ivan Mukhin
D.A. Smirnova
F. Timpu
R. Grange
  , 2019
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.8b04089
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
91.
S.Y. Lukashenko
Ivan Mukhin
O.M. Gorbenko
I.D. Sapozhnikov
M.L. Felshtyn
A.V. Uskov
A.O. Golubok
, vol.
215
, pp.
1800046
, 2019
[DOI:
10.1002/pssa.201800046
]
90.
A.A. Vasiliev
T.A. Mamaeva
A.O. Golubok
A.V. Uskov
Ivan Mukhin
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
89.
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
87.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
86.
A.M. Mozharov
A.A. Vasiliev
A.D. Bolshakov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
85.
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
S.V. Gronin
G.V. Klimko
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
Ivan Mukhin
A.A. Toropov
S.V. Ivanov
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
]
84.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]
83.
S.Y. Lukashenko
Ivan Mukhin
I.D. Sapozhnikov
A.O. Golubok
, vol.
1874
, pp.
40025
, 2019
[DOI:
10.1063/1.4998098
]
82.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
D.A. Kirilenko
A.M. Mozharov
Ivan Mukhin
M.M. Kulagina
Y.M. Zadiranov
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
81.
L.N. Dvoretckaia
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
Mikhail Mukhin
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
80.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
Ivan Mukhin
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
79.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
Ivan Mukhin
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
]
78.
V.V. Fedorov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
G.A. Sapunov
L.N. Dvoretckaia
I.V. Shtrom
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
77.
K.Y. Shugurov
R.R. Reznik
A.M. Mozharov
K.P. Kotlyar
O.Y. Koval
A.V. Osipov
V.V. Fedorov
I.V. Shtrom
A.D. Bolshakov
S.A. Kukushkin
Ivan Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]

2018

74.
N. Kryzhanovskaya
Yu. Polubavkina
E. Moiseev
M. Maximov
V. Zhurikhina
S. Scherbak
A. Lipovskii
M. Kulagina
Y. Zadiranov
Ivan Mukhin
A. Zhukov
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
73.
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
72.
A.D. Bolshakov
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
A.M. Mozharov
L.N. Dvoreckaia
K. Shugurov
I.V. Shtrom
M.S. Mukhin
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
71.
A.M. Mintairov
J. Kapaldo
J.L. Merz
S. Rouvimov
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
A.A. Toropov
P.N. Brunkov
A.S. Vlasov
Y.M. Zadiranov
S.A. Blundell
A.M. Mozharov
Ivan Mukhin
M. Yakimov
S. Oktyabrsky
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
69.
A.S. Gudovskikh
A.V. Uvarov
I.A. Morozov
A.I. Baranov
D.A. Kudryashov
E.V. Nikitina
A.A. Bukatin
K.S. Zelentsov
Ivan Mukhin
A. Levtchenko
S.L. Gall
J.P. Kleider
, vol.
10
, pp.
21001
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5000256
]

2017

68.
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
66.
Ivan Mukhin
R. Malureanu
O. Takayama
Dmitry Baranov
A.V. Lavrinenko
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
64.
L.R. Mingabudinova
V. Vinogradov
Evgeniy Ubyivovk
Ivan Mukhin
E.A. Pidko
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
]
61.
Urs Zywietz
N. Lopanitsyna
A. Kuksin
Ivan Mukhin
E. Ubyivovk
D. Smirnova
S. Starikov
B.N. Chichkov
  , 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b00392
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
60.
Ivan Mukhin
A. Gudovskikh
A.E. Miroshnichenko
, vol.
4 (3)
, pp.
536–543
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00727
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
58.
E.I. Moiseev
N.V. Kryzhanovskaya
Yu.S. Polubavkina
M.V. Maximov
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
A.A. Lipovskii
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
A.V. Lavrinenko
A.E. Zhukov
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

57.
Reconfigurable metal-dielectric nanodimers as component of hybrid nanophotonics
55.
Ivan Mukhin
I.A. Morozov
D.G. Baranov
A.E. Miroshnichenko
, pp.
464-467
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756895
]
53.
A.E. Kovrov
D.A. Baranov
Ivan Mukhin
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]
52.
Yu.S. Polubavkina
N.V. Kryzhanovskaya
E.I. Moiseev
M.M. Kulagina
Ivan Mukhin
Yu.M. Zadiranov
M.V. Maximov
A.E. Zhukov
A.V. Shelaev
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
51.
T.A. Voytova
A.N. Tsypkin
Ivan Mukhin
S.E. Putilin
M.A. Baranov
, vol.
741
, pp.
12112
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012112
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
50.
, vol.
741
, pp.
12119
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012119
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
49.
A. Tsypkin
Tatiana Voytova
Ivan Mukhin
S. Putilin
M. Baranov
  , vol.
8
, pp.
17809-17814
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR04860A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
48.
Ivan Mukhin
V. Valuckas
Arseniy Kuznetsov
Boris Luk’yanchuk
A.E. Miroshnichenko
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
47.
, vol.
186
, pp.
727-772
, 2016
[DOI:
10.3367/UFNr.2016.02.037703
] [IF:
2.606
, SJR:
0.890
]
41.
40.
S.Y. Lukashenko
Ivan Mukhin
A.V. Veniaminov
I.D. Sapozhnikov
V.V. Lysak
A.O. Golubok
, vol.
213
, pp.
2375-2379
, 2016
[DOI:
10.1002/pssa.201533042
]
39.
V. Neplokh
A. Ali
F. H.
M. Foldyna
Ivan Mukhin
G. Cirlin
Jean_Christophe Harm
No?lle Gogneau
Maria Tchernycheva
, vol.
55
, pp.
72–78
, 2016
[DOI:
10.1016/j.mssp.2016.03.002
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
37.
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
36.
Alexey Mozharov
G.E. Cirlin
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
Ivan Mukhin
Zh.I. Alferov
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
35.
  , vol.
28
, pp.
3087–3093
, 2016
[DOI:
10.1002/adma.201505346
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]
34.
Ivan Mukhin
A.O. Golubok
N.V. Nikonorov
M.A. Prosnikov
A.I. Sidorov
, vol.
15
, pp.
013502-01350
, 2016
[DOI:
10.1117/1.JMM.15.1.013502
]

2015

33.
31.
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
A.M. Mozharov
A.D. Bol’shakov
Ivan Mukhin
Zh.I. Alferov
, vol.
41
, pp.
1120-1123
, 2015
[DOI:
10.1134/S106378501512007X
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
27.
Ivan Mukhin
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
643
, pp.
12113
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012113
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
26.
S.Y. Lukashenko
V.V. Lysak
I.D. Sapozhnikov
Ivan Mukhin
A.O. Golubok
, vol.
643
, pp.
12114
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012114
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
25.
Kirill Belousov
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
Alexander O. Golubok
, vol.
643
, pp.
12095
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012095
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
24.
Alexey Mozharov
D.A. Kudryashov
N.V. Kryzhanovskaya
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
J C.
M. Tchernysheva
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
23.
S. Chervinskii
I. Reduto
A. Kamenskii
Ivan Mukhin
A.A. Lipovskii
, vol.
186
, pp.
107-121
, 2015
[DOI:
10.1039/C5FD00129C
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
22.
Alexey Mozharov
G. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
]
21.
Ivan Mukhin
N.V. Kryzhanovskaya
M.V. Maximov
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
A.A. Lipovskii
E.I. Moiseev
Yu.V. Kudashova
A.E. Zhukov
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
20.
19.
E. Pshenay-Severin
Ivan Mukhin
S. Fasold
R. Geiss
A. Steinbrück
R. Grange
A. Chipouline
T. Pertsch
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
18.
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
16.
M. V.
Ivan Mukhin
V. V.
A.O. Golubok
, vol.
41
, pp.
149-152
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063785015020157
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
15.
Ivan Mukhin
I.V. Fadeev
V.G. Dubrovskii
A.O. Golubok
, vol.
148
, pp.
151-157
, 2015
[DOI:
10.1016/j.ultramic.2014.10.00
] [IF:
2.880
, SJR:
1.915
]

2014

14.
A.I. Denisyuk
A.V. Krasavin
Ivan Mukhin
, vol.
186
, pp.
101-140
, 2014
[DOI:
10.1016/B978-0-12-800264-3.00003-4
] [IF:
0.680
, SJR:
0.253
]
13.
Ivan Mukhin
Andrey Denisyuk
Mikhail Guzhva
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
12.
N.V. Kryzhanovskaya
Ivan Mukhin
E.I. Moiseev
I.I. Shostak
A.M. Nadtochiy
M.V. Maximov
A.E. Zhukov
M.M. Kulagina
K.A. Vashanova
Yu.M. Zadiranov
S.I. Troshkov
A.A. Lipovskii
A. Mintairov
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
11.
N.V. Kryzhanovskaya
M.V. Maximov
Ivan Mukhin
A.E. Zhukov
E.I. Moiseev
I.I. Shostak
A.V. Savelyev
D.V. Karpov
J. Laukkanen
J. Tommila
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]
9.
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
8.
A.I. Denisyuk
Ivan Mukhin
, vol.
121
, pp.
15-18
, 2014
[DOI:
10.1016/j.mee.2014.02.019
] [IF:
1.400
, SJR:
0.606
]
7.
A.D. Bouravleuv
N.V. Sibirev
E.P. Gilstein
P.N. Brunkov
Ivan Mukhin
M. Tchernycheva
A.I. Khrebtov
Yu.B. Samsonenko
G.E. Cirlin
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2013

6.
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
5.
V. V.
M. V.
Ivan Mukhin
A. I.
A. O.
, vol.
58
, pp.
1043-1047
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063784213070128
]

2012

4.
A. S.
D. C.
Ivan Mukhin
S. V.
L. A.
K. S.
A. K.
R. V.
, vol.
12
, pp.
4629-4634
, 2012
[DOI:
10.1021/nl301922d
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
3.
A.A. Evstrapov
Ivan Mukhin
A.S. Bukatin
I.V. Kukhtevich
[DOI:
10.1016/j.nimb.2011.08.035
]

2011

2.
A.O. Golubok
Yu.B. Samsonenko
Ivan Mukhin
A.D. Buravlev
G.E. Cirlin
, vol.
45
, pp.
1049-1052
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611080082
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
1.
A. A.
Ivan Mukhin
I. V.
A. S.
, vol.
37
, pp.
956-959
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063785011100191
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
Блок поломан или отсутствует. Либо не найдено его содержимое, либо необходимо включить его модуль.