Мухин Иван

Мобильный телефон

+7 951 661 02 58
Email
imukhin@yandex.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

2019

98.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
97.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Gronin S.V.
Klimko G.V.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Ivanov S.V.
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
]
96.
Mozharov A.M.
Vasiliev A.A.
Bolshakov A.D.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
95.
Lukashenko S.Y.
Gorbenko O.M.
Sapozhnikov I.D.
Felshtyn M.L.
Uskov A.V.
Golubok A.O.
, vol.
215
, pp.
1800046
, 2019
[DOI:
10.1002/pssa.201800046
]
94.
93.
Shugurov K.Y.
Reznik R.R.
Mozharov A.M.
Kotlyar K.P.
Koval O.Y.
Osipov A.V.
Fedorov V.V.
Shtrom I.V.
Bolshakov A.D.
Kukushkin S.A.
Cirlin G.E.
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
92.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
91.
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
90.
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]
88.
85.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
83.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Shugurov K.Y.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
82.
Fedorov V.V.
Kirilenko D.A.
Sitnikova A.A.
Sapunov G.A.
Dvoretckaia L.N.
Shtrom I.V.
Cirlin G.E.
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
81.
Lukashenko S.
Gorbenko O.
Larionenko G.
Sapozhnikov I.
Felshtyn M.
Golubok A.
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
]
80.
Vasiliev A.A.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
78.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Kirilenko D.A.
Shubina T.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
77.
Mitin D.M.
Soldatenkov F.Y.
Mozharov A.M.
Vasil’ev A.A.
Neplokh V.V.
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]

2018

74.
Kryzhanovskaya N.
Polubavkina Yu.
Moiseev E.
Maximov M.
Zhurikhina V.
Scherbak S.
Lipovskii A.
Kulagina M.
Zadiranov Y.
Zhukov A.
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
72.
Bolshakov A.D.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov A.M.
Dvoreckaia L.N.
Shugurov K.
Shtrom I.V.
Mukhin M.S.
Cirlin G.E.
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
71.
Mintairov A.M.
Kapaldo J.
Merz J.L.
Rouvimov S.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.N.
Vlasov A.S.
Zadiranov Y.M.
Blundell S.A.
Mozharov A.M.
Yakimov M.
Oktyabrsky S.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
70.
Gudovskikh A.S.
Uvarov A.V.
Morozov I.A.
Baranov A.I.
Kudryashov D.A.
Nikitina E.V.
Bukatin A.A.
Zelentsov K.S.
Levtchenko A.
Gall S.L.
Kleider J.P.
, vol.
10
, pp.
21001
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5000256
]

2017

58.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

54.
Kovrov A.E.
Baranov D.A.
Симовский Константин
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]
50.
Polubavkina Yu.S.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Shelaev A.V.
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
47.
, vol.
186
, pp.
727-772
, 2016
[DOI:
10.3367/UFNr.2016.02.037703
] [IF:
2.606
, SJR:
0.890
]
40.
Lukashenko S.Y.
Veniaminov A.V.
Sapozhnikov I.D.
Lysak V.V.
Golubok A.O.
, vol.
213
, pp.
2375-2379
, 2016
[DOI:
10.1002/pssa.201533042
]
39.
Neplokh V.
Ali A.
H. F.
Foldyna M.
Cirlin G.
Harm Jean_Christophe
Gogneau No?lle
Tchernycheva Maria
, vol.
55
, pp.
72–78
, 2016
[DOI:
10.1016/j.mssp.2016.03.002
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
36.
Cirlin G.E.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Alferov Zh.I.
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
34.

2015

30.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Mozharov A.M.
Bol’shakov A.D.
Alferov Zh.I.
, vol.
41
, pp.
1120-1123
, 2015
[DOI:
10.1134/S106378501512007X
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
27.
Lukashenko S.Y.
Lysak V.V.
Sapozhnikov I.D.
Golubok A.O.
, vol.
643
, pp.
12114
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012114
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
25.
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
23.
Chervinskii S.
Reduto I.
Kamenskii A.
Lipovskii A.A.
, vol.
186
, pp.
107-121
, 2015
[DOI:
10.1039/C5FD00129C
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
21.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Moiseev E.I.
Kudashova Yu.V.
Zhukov A.E.
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
19.
Pshenay-Severin E.
Fasold S.
Geiss R.
Steinbrück A.
Grange R.
Chipouline A.
Pertsch T.
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
16.
V. M.
V. V.
Golubok A.O.
, vol.
41
, pp.
149-152
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063785015020157
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
15.
Fadeev I.V.
Dubrovskii V.G.
Golubok A.O.
, vol.
148
, pp.
151-157
, 2015
[DOI:
10.1016/j.ultramic.2014.10.00
] [IF:
2.880
, SJR:
1.915
]

2014

13.
Denisyuk Andrey
Guzhva Mikhail
Симовский Константин
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
12.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Nadtochiy A.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Kulagina M.M.
Vashanova K.A.
Zadiranov Yu.M.
Troshkov S.I.
Lipovskii A.A.
Mintairov A.
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
10.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]
8.
, vol.
121
, pp.
15-18
, 2014
[DOI:
10.1016/j.mee.2014.02.019
] [IF:
1.400
, SJR:
0.606
]
7.
Bouravleuv A.D.
Sibirev N.V.
Gilstein E.P.
Brunkov P.N.
Tchernycheva M.
Khrebtov A.I.
Samsonenko Yu.B.
Cirlin G.E.
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2013

5.
V. V.
V. M.
I. A.
O. A.
, vol.
58
, pp.
1043-1047
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063784213070128
]

2012

4.
S. A.
C. D.
V. S.
A. L.
S. K.
K. A.
V. R.
  , vol.
12
, pp.
4629-4634
, 2012
[DOI:
10.1021/nl301922d
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
3.
Evstrapov A.A.
Bukatin A.S.
Kukhtevich I.V.
[DOI:
10.1016/j.nimb.2011.08.035
]

2011

2.
Golubok A.O.
Samsonenko Yu.B.
Buravlev A.D.
Cirlin G.E.
, vol.
45
, pp.
1049-1052
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611080082
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
1.
A. A.
V. I.
S. A.
, vol.
37
, pp.
956-959
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063785011100191
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
Проекты отсутствуют.