Journal: Physical Review B

Short name
Phys. Rev. B
IF
3.58
SJR
1.81

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

139.
, vol.
102
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.102.115110
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
, NI:
0.67
]
136.
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.245305
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
135.
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.165434
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
134.
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.104308
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
133.
, vol.
101
, pp.
075127
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.075127
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
, NI:
0.5
]
132.
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.075403
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
131.
Denis Novitsky
Alexey Kadochkin
Pavel Ginzburg
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.035420
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
, NI:
0.42
]

2019

129.
Vitali Kozlov
Dmitry Filonov
Pavel Ginzburg
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.214308
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.500
]
128.
, vol.
100
, pp.
235401
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.235401
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.47
]
127.
, vol.
100
, pp.
205136
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.205136
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.58
]
126.
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.094104
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
125.
, vol.
100
, pp.
115303
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.100.115303
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.9
]
124.
, vol.
99
, pp.
174204
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.174204
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.625
]
123.
A.A. Gorlach
Alexander Khanikaev
, vol.
99
, pp.
205122
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.205122
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.57
]
120.
Oleksandr Kyriienko
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.115411
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
119.
Viktoriia Babicheva
Alina Karabchevsky
, vol.
99
, pp.
45424
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.045424
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.43
]
118.
Dmitry Filonov
Alexey Kadochkin
Elizaveta Nenasheva
Pavel Ginzburg
, vol.
98
, pp.
165419
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.165419
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.48
]
117.
Irina Volkovskaya
Daria Smirnova
, vol.
99
, pp.
075425
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.075425
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.5
]
116.
Anton S. Kupriianov
Su Xu
Victor Dmitriev
Vyacheslav Khardikov
Vladimir R. Tuz
, vol.
99
, pp.
85306
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.085306
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.29
]
115.
Aleksandra Ivinskaia
Sergey Sukhov
Manuel Nieto-Vesperinas
Pavel Ginzburg
, vol.
99
, pp.
125416
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.125416
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.67
]
114.
Albert_A. Shirinyan
Johan Hellsvik
Manuel Pereiro
Olle Eriksson
, vol.
99
, pp.
41108
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.041108
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.25
]
113.
, vol.
98
, pp.
125115
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.125115
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.63
]

2018

111.
V. Gruzdev
, vol.
98 (11)
, pp.
115202
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.115202
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
107.
, vol.
98
, pp.
45415
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.045415
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
106.
, vol.
97
, pp.
224309
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.224309
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
105.
A.M. Mintairov
J. Kapaldo
J.L. Merz
S. Rouvimov
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
P.N. Brunkov
A.S. Vlasov
Y.M. Zadiranov
S.A. Blundell
A.M. Mozharov
Ivan Mukhin
M. Yakimov
S. Oktyabrsky
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
104.
Y.M. Beltukov
, vol.
97
, pp.
184204
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.184204
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
103.
, vol.
97
, pp.
155434
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.155434
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
101.
Mehedi Hasan
Alexander Krasnok
Andrea Alú
, vol.
97
, pp.
85414
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.085414
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
100.
, vol.
97
, pp.
35416
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.035416
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
99.
, vol.
97
, pp.
115119
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.115119
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]

2017

98.
, vol.
96
, 2017
[DOI:
10.1103/physrevb.96.235430
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
97.
Victor Zalipaev
C. Linton
M. Croytoru
A. Vagov
, vol.
91(8)
, 2017
[DOI:
DOI10.1103/PhysRevB.91.085405
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
96.
, vol.
96
, pp.
115162
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.115162
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
95.
, vol.
96
, 2017
[DOI:
10.1103/physrevb.96.155432
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
92.
I.D. Avdeev
S.V. Goupalov
M.O. Nestoklon
, vol.
96
, pp.
85310
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.085310
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
91.
, vol.
96
, pp.
35443
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035443
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
90.
S. Bogdanov
M.Y. Shalaginov
A. Akimov
Lagutchev A.S.
J. Liu
D. Woods
M. Ferrera
J. Irudayaraj
A. Boltasseva
V.M. Shalaev
, vol.
96
, pp.
35146
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035146
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
89.
Dmitry Filonov
Ben_Z. Steinberg
Pavel Ginzburg
, vol.
95
, pp.
235139
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.235139
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
88.
D.G. Baranov
Alexander Krasnok
Andrea Alú
, vol.
95
, pp.
235409
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.235409
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
87.
, vol.
95
, 2017
[DOI:
10.1103/physrevb.95.155438
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
86.
Yuanqing Yang
A.E. Miroshnichenko
S.V. Kostinski
Mikhail Odit
M. Qiu
, vol.
95
, pp.
165426
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165426
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
85.
, vol.
95
, pp.
165119
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165119
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
84.
A.V. Zherzdev
N.A. Feoktistov
A.B. Pevtsov
, vol.
95
, pp.
165118
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165118
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
83.
, vol.
94
, pp.
245416
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.245416
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
82.
M. Albooyeh
V.S. Asadchy
R. Alaee
S.M. Hashemi
M. Yazdi
M.S. Mirmoosa
C. Rockstuhl
S.A. Tretyakov
, vol.
94
, pp.
245428(1-7)
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.245428
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
81.
V. Kachorovskii
M. Titov
Shur M. S.
, vol.
95
, pp.
35418
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.035418
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]

2016

79.
, vol.
94
, pp.
115439
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.115439
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
78.
Anton Ovcharenko
K.Y. Bliokh
, vol.
94
, pp.
75446
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075446
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
77.
, vol.
94
, pp.
75138
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075138
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
76.
, vol.
93
, pp.
201115
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.201115
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
75.
A. Andryieuski
Andrei Lavrinenko
S.A. Tretyakov
, vol.
93
, pp.
205127
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.205127
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
74.
, vol.
93
, pp.
165132
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.165132
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
73.
, vol.
93
, pp.
165125
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.165125
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
72.
Mehedi Hasan
O.V. Kibis
, vol.
93
, pp.
125401
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.125401
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]

2015

71.
V.Yu. Kachorovskii
M. Titov
, vol.
92
, pp.
235426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.235426
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
70.
, vol.
92
, pp.
245413
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.245413
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
69.
Stashkevich Andrey
Yves Roussigné
S.-M. Chérif
Y. Zheng
Franck Vidal
Ilya Yagupov
, vol.
92
, pp.
214436
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.214436
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
67.
, vol.
92
, pp.
155418
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155418
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
66.
Dmitry Filonov
Alexander Krasnok
, vol.
92
, pp.
155415
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155415
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
65.
, vol.
92
, pp.
75139
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.075139
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
64.
, vol.
92
, pp.
85305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.085305
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
63.
, vol.
92
, pp.
85107
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.085107
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
62.
Ilya Yagupov
Dmitry Filonov
Alexander Ageyskiy
Mehedi Hasan
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
61.
Alexander Chebykin
, vol.
92
, pp.
45127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045127
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
60.
B. Hopkins
Dmitry Filonov
A.E. Miroshnichenko
, vol.
92
, pp.
45433
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045433
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
59.
I. Trushkov
, vol.
92
, pp.
45305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045305
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
58.
, vol.
91
, pp.
235423
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.235423
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
57.
, vol.
91
, pp.
205126
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.205126
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
56.
S.S. Kruk
D.A. Powell
C. Helgert
M. Decker
T. Pertsch
D.N. Neshev
, vol.
91
, pp.
195401
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195401
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
55.
M. Albooyeh
R. Alaee
C. Rockstuhl
, vol.
91
, pp.
195304
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195304
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
54.
, vol.
91
, pp.
125426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.125426
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
53.
Pavel Ginzburg
Powell David A.
Krasavin Alexey V.
Gregory_A. Wurtz
Podolskiy Viktor A.
Anatoly Zayats
, vol.
92
, pp.
195127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.195127
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]

2014

52.
, vol.
90
, pp.
115155
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115155
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
51.
, vol.
90
, pp.
115136
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115136
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
50.
L. Jelinek
R.C. McPhedran
, vol.
90
, pp.
104413
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.104413
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
49.
, vol.
90
, pp.
35106
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.035106
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
48.
A.V. Poshakinskiy
B. Jusser
A. Lemaitre
, vol.
89
, pp.
235313
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.235313
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
47.
Daria Smirnova
Pavel Buslaev
, vol.
89
, pp.
245414
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.245414
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
46.
Kirsty Hannam
David_A. Powell
, vol.
89
, pp.
125105
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125105
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
45.
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
89
, pp.
125409
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125409
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
44.
, vol.
89
, pp.
35435
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.035435
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
43.
, vol.
89
, pp.
035124(1-9)
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.035124
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]

2013

42.
Alec Rose
David_A. Powell
David_R. Smith
, vol.
88
, pp.
195148
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195148
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
41.
, vol.
88
, pp.
195422
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195422
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
40.
, vol.
88
, pp.
205106 (1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.205106
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
39.
D. Timmerman
T. Gregorkiewicz
H. Zhang
W.J. Buma
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
88
, pp.
155304
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.155304
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
38.
Daria A. Smirnova
Andrey_V. Gorbach
, vol.
88
, pp.
045443(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.045443
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
37.
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
35.
, vol.
87
, pp.
115139(1-7)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.115139
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
34.
E.Yu. Trofimova
D.A. Kurdyukov
V.G. Golubev
, vol.
87
, pp.
125131(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125131
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
33.
N.S. Sokolov
S.M. Suturin
B.B. Krichevtsov
V.G. Dubrovskii
S.V. Gastev
N.V. Sibirev
D.A. Baranov
V.V. Fedorov
A.A. Sitnikova
A.V. Nashchekin
V.I. Sakharov
I.T. Serenkov
T. Shimada
T. Yanase
M. Tabuchi
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
32.
, vol.
87
, pp.
035136(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.035136
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
31.
Anastasia Krylova
C.G. Poulton
R.C. McPhedran
, vol.
87
, pp.
024408 (1-7)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.024408
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]

2012

30.
C.E. Little
R. Anufriev
M.A. Kaliteevski
R.A. Abram
S. Br
, vol.
86
, pp.
235425
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.235425
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
29.
, vol.
86
, pp.
115420(1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.115420
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
28.
Marlene Glauser
Georg Rossbach
Jacques Levrat
Munise Cobet
Raphaël Butté
Nicolas Gr
jean
Mikhail_A. Kaliteevski
Richard_A. Abram
A.V. Kavokin
, vol.
86
, pp.
125308
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.125308
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
27.
26.
Pavel Ginzburg
Zayats Anatoly
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
25.
M.O. Nestoklon
S.V. Goupalov
, vol.
86
, pp.
35324
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035324
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
24.
, vol.
83
, pp.
75106
, 2012
[DOI:
10.1117/12.922042
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
23.
W.D.A.M._de Boer
D. Timmerman
T. Gregorkiewicz
H. Zhang
W.J. Buma
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
85
, pp.
161409(R)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.161409
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
22.
A.S. Moskalenko
J. Berakdar
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
S.V. Goupalov
, vol.
85
, pp.
85432
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.085432
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
21.
, vol.
85
, pp.
75311
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.075311
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
20.
Alexander Ageyskiy
Stanislav Maslovski
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]

2011

19.
, vol.
84
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.84.155437
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
18.
Alexander Chebykin
A.V. Vozianova
Stanislav Maslovski
, vol.
84
, pp.
115438 (1-9)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.115438
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
16.
, vol.
84
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.84.035437
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
15.
, vol.
84
, pp.
045424(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.045424
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
14.
R. A. Suris
, vol.
83
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.83.125316
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]

2010

12.
M.M. Glazov
N.S. Averkiev
, vol.
82
, pp.
205330
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.205330
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
11.
L. Jelinek
M.J. Freire
R. Marques
, vol.
82
, pp.
165124
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.165124
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
10.
D.A. Powell
M.V. Gorkunov
, vol.
82
, pp.
155128
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.155128
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
9.
D.K. Morits
, vol.
82
, pp.
165113
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.165114
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
8.
A. Rahman
Y. Hao
, vol.
82
, pp.
113408(1-4)
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.113408
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
6.
R.E. Noskov
A.A. Zharov
M.V. Tsarev
, vol.
82
, pp.
73404
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.073404
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
5.
, vol.
81
, 2010
[DOI:
10.1103/physrevb.81.245431
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
4.
, vol.
81
, pp.
205112
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.205112
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
3.
A. Minovich
D.N. Neshev
D.A. Powell
I. McKerracher
H.T. Hattori
H.H. Tan
Ch. Jagadish
, vol.
81
, pp.
115109
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.115109
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
2.
A.A. Asatrian
S.A. Gredeskul
L.C. Botten
M.A. Byrne
V.D. Freilikher
R.C. McPhedran
, vol.
81
, pp.
075124-17
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.075124
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
1.
S. Mühlig
C. Rockstuhl
J. Pniewski
S.A. Tretyakov
F. Lederer
, vol.
81
, pp.
075317(1-8)
, 2010
[DOI:
10.1364/PMETA_PLAS.2010.JTuA5
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]