Журнал: Physical Review B

Импакт-фактор журнала
3.74
SJR журнала
1.50

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

110.
, vol.
101
, pp.
075127
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.075127
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]

2019

109.
Vitali Kozlov
Dmitry Filonov
Pavel Ginzburg
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.214308
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.500
]
108.
, vol.
100
, pp.
235401
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.235401
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
107.
, vol.
100
, pp.
205136
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.205136
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
105.
, vol.
99
, pp.
174204
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.174204
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
104.
A.A. Gorlach
Alexander Khanikaev
, vol.
99
, pp.
205122
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.205122
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
103.
Viktoriia Babicheva
Alina Karabchevsky
Andrey B. Evlyukhin
, vol.
99
, pp.
45424
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.045424
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
102.
Dmitry Filonov
Andrey Evlyukhin
Alexey Kadochkin
Elizaveta Nenasheva
Pavel Ginzburg
, vol.
98
, pp.
165419
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.165419
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
101.
Irina Volkovskaya
Daria Smirnova
, vol.
99
, pp.
075425
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.075425
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
100.
Anton S. Kupriianov
Su Xu
Victor Dmitriev
Vyacheslav Khardikov
Vladimir R. Tuz
, vol.
99
, pp.
85306
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.085306
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
99.
Aleksandra Ivinskaia
Sergey Sukhov
Manuel Nieto-Vesperinas
Pavel Ginzburg
, vol.
99
, pp.
125416
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.125416
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
98.
Albert_A. Shirinyan
Johan Hellsvik
Manuel Pereiro
Olle Eriksson
Dmitry Yudin
, vol.
99
, pp.
41108
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.041108
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]
97.
, vol.
98
, pp.
125115
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.125115
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
]

2018

95.
V. Gruzdev
, vol.
98 (11)
, pp.
115202
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.115202
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
92.
, vol.
98
, pp.
45415
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.045415
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
91.
, vol.
97
, pp.
224309
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.224309
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
90.
A.M. Mintairov
J. Kapaldo
J.L. Merz
S. Rouvimov
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
A.A. Toropov
P.N. Brunkov
A.S. Vlasov
Y.M. Zadiranov
S.A. Blundell
A.M. Mozharov
Ivan Mukhin
M. Yakimov
S. Oktyabrsky
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
89.
Y.M. Beltukov
, vol.
97
, pp.
184204
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.184204
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
88.
, vol.
97
, pp.
155434
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.155434
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
87.
, vol.
97
, pp.
85414
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.085414
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
86.
, vol.
97
, pp.
35416
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.035416
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]
85.
, vol.
97
, pp.
115119
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.115119
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]

2017

84.
Victor Zalipaev
C. Linton
M. Croytoru
A. Vagov
, vol.
91(8)
, 2017
[DOI:
DOI10.1103/PhysRevB.91.085405
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
83.
, vol.
96
, pp.
115162
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.115162
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
82.
I.D. Avdeev
S.V. Goupalov
M.O. Nestoklon
, vol.
96
, pp.
85310
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.085310
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
81.
, vol.
96
, pp.
35443
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035443
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
80.
S. Bogdanov
M.Y. Shalaginov
A. Akimov
Lagutchev A.S.
J. Liu
D. Woods
M. Ferrera
J. Irudayaraj
A. Boltasseva
V.M. Shalaev
, vol.
96
, pp.
35146
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035146
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
79.
Dmitry Filonov
Ben_Z. Steinberg
Pavel Ginzburg
, vol.
95
, pp.
235139
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.235139
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
78.
, vol.
95
, pp.
235409
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.235409
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
77.
Yuanqing Yang
A.E. Miroshnichenko
S.V. Kostinski
Mikhail Odit
M. Qiu
, vol.
95
, pp.
165426
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165426
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
76.
, vol.
95
, pp.
165119
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165119
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
75.
A.V. Zherzdev
N.A. Feoktistov
A.B. Pevtsov
, vol.
95
, pp.
165118
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165118
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
74.
, vol.
94
, pp.
245416
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.245416
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
73.
M. Albooyeh
V.S. Asadchy
R. Alaee
S.M. Hashemi
M. Yazdi
M.S. Mirmoosa
C. Rockstuhl
S.A. Tretyakov
, vol.
94
, pp.
245428(1-7)
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.245428
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]
72.
V. Kachorovskii
M. Titov
Shur M. S.
, vol.
95
, pp.
35418
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.035418
] [ IF:
3.836
, SJR:
2.339
]

2016

71.
, vol.
94
, pp.
115439
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.115439
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
70.
Anton Ovcharenko
K.Y. Bliokh
, vol.
94
, pp.
75446
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075446
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
69.
, vol.
94
, pp.
75138
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075138
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
68.
, vol.
93
, pp.
201115
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.201115
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
67.
A. Andryieuski
A.V. Lavrinenko
S.A. Tretyakov
, vol.
93
, pp.
205127
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.205127
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
66.
, vol.
93
, pp.
165132
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.165132
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
65.
, vol.
93
, pp.
165125
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.165125
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]
64.
Mehedi Hasan
O.V. Kibis
, vol.
93
, pp.
125401
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.125401
] [ IF:
3.718
, SJR:
2.377
]

2015

63.
V.Yu. Kachorovskii
M. Titov
, vol.
92
, pp.
235426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.235426
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
62.
, vol.
92
, pp.
245413
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.245413
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
61.
Stashkevich Andrey
Yves Roussigné
S.-M. Chérif
Y. Zheng
Franck Vidal
Ilya Yagupov
, vol.
92
, pp.
214436
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.214436
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
60.
, vol.
92
, pp.
155418
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155418
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
59.
, vol.
92
, pp.
155415
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155415
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
58.
, vol.
92
, pp.
75139
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.075139
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
57.
, vol.
92
, pp.
85305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.085305
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
56.
, vol.
92
, pp.
85107
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.085107
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
55.
Ilya Yagupov
Dmitry Filonov
Alexander Ageyskiy
Mehedi Hasan
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
54.
Alexander Chebykin
, vol.
92
, pp.
45127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045127
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
53.
B. Hopkins
Dmitry Filonov
A.E. Miroshnichenko
, vol.
92
, pp.
45433
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045433
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
52.
I. Trushkov
, vol.
92
, pp.
45305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045305
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
51.
, vol.
91
, pp.
235423
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.235423
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
50.
, vol.
91
, pp.
205126
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.205126
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
49.
S.S. Kruk
D.A. Powell
C. Helgert
M. Decker
T. Pertsch
D.N. Neshev
, vol.
91
, pp.
195401
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195401
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
48.
M. Albooyeh
R. Alaee
C. Rockstuhl
, vol.
91
, pp.
195304
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195304
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
47.
, vol.
91
, pp.
125426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.125426
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]
46.
Pavel Ginzburg
Powell David A.
Krasavin Alexey V.
Gregory_A. Wurtz
Podolskiy Viktor A.
Anatoly Zayats
, vol.
92
, pp.
195127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.195127
] [ IF:
3.736
, SJR:
2.762
]

2014

45.
, vol.
90
, pp.
115155
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115155
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
44.
, vol.
90
, pp.
115136
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115136
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
43.
L. Jelinek
R.C. McPhedran
, vol.
90
, pp.
104413
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.104413
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
42.
, vol.
90
, pp.
35106
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.035106
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
41.
A.V. Poshakinskiy
B. Jusser
A. Lemaitre
, vol.
89
, pp.
235313
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.235313
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
40.
Daria Smirnova
Pavel Buslaev
, vol.
89
, pp.
245414
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.245414
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
39.
Kirsty Hannam
David_A. Powell
, vol.
89
, pp.
125105
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125105
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
38.
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
89
, pp.
125409
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125409
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
37.
, vol.
89
, pp.
35435
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.035435
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]
36.
, vol.
89
, pp.
035124(1-9)
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.035124
] [ IF:
3.664
, SJR:
2.813
]

2013

35.
Alec Rose
David_A. Powell
David_R. Smith
, vol.
88
, pp.
195148
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195148
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
34.
, vol.
88
, pp.
195422
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195422
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
33.
, vol.
88
, pp.
205106 (1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.205106
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
32.
D. Timmerman
T. Gregorkiewicz
H. Zhang
W.J. Buma
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
88
, pp.
155304
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.155304
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
31.
Daria A. Smirnova
Andrey_V. Gorbach
, vol.
88
, pp.
045443(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.045443
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
30.
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
29.
, vol.
87
, pp.
115139(1-7)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.115139
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
28.
E.Yu. Trofimova
D.A. Kurdyukov
V.G. Golubev
, vol.
87
, pp.
125131(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125131
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
27.
N.S. Sokolov
S.M. Suturin
B.B. Krichevtsov
V.G. Dubrovskii
S.V. Gastev
N.V. Sibirev
D.A. Baranov
V.V. Fedorov
A.A. Sitnikova
A.V. Nashchekin
V.I. Sakharov
I.T. Serenkov
T. Shimada
T. Yanase
M. Tabuchi
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
26.
, vol.
87
, pp.
035136(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.035136
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]
25.
Anastasia Krylova
C.G. Poulton
R.C. McPhedran
, vol.
87
, pp.
024408 (1-7)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.024408
] [ IF:
3.767
, SJR:
3.173
]

2012

24.
C.E. Little
R. Anufriev
M.A. Kaliteevski
R.A. Abram
S. Br
, vol.
86
, pp.
235425
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.235425
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
23.
, vol.
86
, pp.
115420(1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.115420
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
22.
Marlene Glauser
Georg Rossbach
Jacques Levrat
Munise Cobet
Raphaël Butté
Nicolas Gr
jean
Mikhail_A. Kaliteevski
Richard_A. Abram
A.V. Kavokin
, vol.
86
, pp.
125308
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.125308
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
21.
Pavel Ginzburg
Zayats Anatoly
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
20.
M.O. Nestoklon
S.V. Goupalov
, vol.
86
, pp.
35324
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035324
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
19.
, vol.
83
, pp.
75106
, 2012
[DOI:
10.1117/12.922042
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
18.
W.D.A.M._de Boer
D. Timmerman
T. Gregorkiewicz
H. Zhang
W.J. Buma
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
85
, pp.
161409(R)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.161409
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
17.
A.S. Moskalenko
J. Berakdar
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
S.V. Goupalov
, vol.
85
, pp.
85432
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.085432
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
16.
, vol.
85
, pp.
75311
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.075311
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
15.
Alexander Ageyskiy
Stanislav Maslovski
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]

2011

14.
Alexander Chebykin
A.V. Vozianova
Stanislav Maslovski
, vol.
84
, pp.
115438 (1-9)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.115438
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
13.
, vol.
84
, pp.
045424(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.045424
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
12.
R. A. Suris
, vol.
83
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.83.125316
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]

2010

10.
M.M. Glazov
N.S. Averkiev
, vol.
82
, pp.
205330
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.205330
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
9.
L. Jelinek
M.J. Freire
R. Marques
, vol.
82
, pp.
165124
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.165124
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
8.
D.A. Powell
M.V. Gorkunov
, vol.
82
, pp.
155128
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.155128
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
7.
D.K. Morits
, vol.
82
, pp.
165113
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.165114
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
6.
A. Rahman
Y. Hao
, vol.
82
, pp.
113408(1-4)
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.113408
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
5.
R.E. Noskov
A.A. Zharov
M.V. Tsarev
, vol.
82
, pp.
73404
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.073404
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
4.
, vol.
81
, pp.
205112
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.205112
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
3.
A. Minovich
D.N. Neshev
D.A. Powell
I. McKerracher
H.T. Hattori
H.H. Tan
Ch. Jagadish
, vol.
81
, pp.
115109
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.115109
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
2.
A.A. Asatrian
S.A. Gredeskul
L.C. Botten
M.A. Byrne
V.D. Freilikher
R.C. McPhedran
, vol.
81
, pp.
075124-17
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.81.075124
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]
1.
S. Mühlig
C. Rockstuhl
J. Pniewski
S.A. Tretyakov
F. Lederer
, vol.
81
, pp.
075317(1-8)
, 2010
[DOI:
10.1364/PMETA_PLAS.2010.JTuA5
] [ IF:
3.475
, SJR:
3.107
]