Journal: Journal of Applied Physics

Short name
J. Appl. Phys.
IF
2.55
SJR
0.70

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

2019

16.
Raimo Hartmann
Vasil A. Saroka
, vol.
125
, pp.
151607
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5080009
] [ IF:
2.328
, SJR:
0.746
]

2018

14.
N. Kryzhanovskaya
Yu. Polubavkina
E. Moiseev
M. Maximov
V. Zhurikhina
S. Scherbak
A. Lipovskii
M. Kulagina
Y. Zadiranov
Alexander Krasnok
A. Zhukov
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [ IF:
2.176
, SJR:
0.739
]

2017

12.
Y. Chen
N. Maharjan
Z. Liu
M.L. Nakarmi
V.V. Chaldyshev
E.V. Kundelev
A.P. Vasil’ev
M.A. Yagovkina
N.M. Shakya
, vol.
121
, pp.
103101
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4978252
] [ IF:
2.068
, SJR:
0.906
]

2016

2015

10.
, vol.
117
, pp.
203101
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4921440
] [ IF:
2.183
, SJR:
1.039
]

2014

9.
Ovidio Peña-Rodríguez
Ilya Yagupov
, vol.
116
, pp.
184508
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4900529
] [ IF:
2.185
, SJR:
1.155
]

2013

6.
A.B. Pevtsov
A N.
S.A. Yakovlev
D.A. Kurdyukov
V.G. Golubev
, vol.
113
, pp.
144311
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4799384
] [ IF:
2.210
, SJR:
1.312
]

2012

5.
, vol.
112
, pp.
073116(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4758287
] [ IF:
2.168
, SJR:
1.374
]
4.
, vol.
112
, pp.
43101
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4742975
] [ IF:
2.168
, SJR:
1.374
]
3.
K. Sokolov
V. Melehin
V. Zhurikhina
A. Lipovskii
, vol.
111
, pp.
104307
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4714350
] [ IF:
2.168
, SJR:
1.374
]

2011

2.
A.V. Omelchenko
A.A. Lipovskii
, vol.
109
, pp.
94108
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3582131
] [ IF:
2.079
, SJR:
1.484
]
1.
A.A. Lipovskii
V.G. Melehin
Yu._P. Svirko
V.V. Zhurikhina
, vol.
109
, pp.
11101
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3511746
] [ IF:
2.079
, SJR:
1.484
]