Alexey M. Mozharov

Researcher ID:

Researcher ID
A-1785-2015

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

2019

21.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
] [ IF:
0.637
, SJR:
0.356
]
20.
L.N. Dvoretckaia
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
Mikhail Mukhin
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
19.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.269
, SJR:
0.769
]
18.
K.Y. Shugurov
R.R. Reznik
Alexey Mozharov
K.P. Kotlyar
O.Y. Koval
A.V. Osipov
V.V. Fedorov
I.V. Shtrom
S.A. Kukushkin
Ivan Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [ IF:
2.722
, SJR:
0.633
]
17.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
M.M. Kulagina
Y.M. Zadiranov
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]
16.
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
G.A. Sapunov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
15.
V.V. Fedorov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
G.A. Sapunov
L.N. Dvoretckaia
I.V. Shtrom
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
] [ IF:
3.380
, SJR:
0.940
]
14.
Ivan Mukhin
Mikhail Zhukov
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [ IF:
5.155
, SJR:
1.115
]
13.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
12.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
Ivan Mukhin
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
] [ IF:
1.449
, SJR:
0.353
]
11.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
10.
D.M. Mitin
F.Y. Soldatenkov
Alexey Mozharov
A.A. Vasil’ev
V.V. Neplokh
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]

2017

9.
E.I. Moiseev
N.V. Kryzhanovskaya
Yu.S. Polubavkina
M.V. Maximov
M.M. Kulagina
Yu.M. Zadiranov
A.A. Lipovskii
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
Alexander Krasnok
Andrei Lavrinenko
A.E. Zhukov
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [ IF:
6.756
, SJR:
3.471
]

2016

8.
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
Alexander Krasnok
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [ SJR:
0.252
]
7.
Alexey Mozharov
G.E. Cirlin
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
Ivan Mukhin
Zh.I. Alferov
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [ SJR:
0.252
]

2015

6.
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
Alexander Krasnok
  , vol.
10
, pp.
91-99
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500119
] [ IF:
8.008
, SJR:
4.958
]
5.
Alexander Krasnok
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354859
]
4.
Mikhail Zhukov
Kirill Belousov
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
Alexander O. Golubok
, vol.
643
, pp.
12095
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012095
] [ SJR:
0.264
]
3.
Alexey Mozharov
D.A. Kudryashov
N.V. Kryzhanovskaya
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
M. Tchernysheva
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [ SJR:
0.264
]
2.
Alexey Mozharov
G. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
] [ IF:
2.142
, SJR:
1.159
]
1.
S.I. Kudryashov
Ivan Mukhin
Alexey Mozharov
Alexander Krasnok
  , vol.
15
, pp.
6187-6192
, 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b02534
] [ IF:
13.592
, SJR:
8.268
]

Курсы отсутствуют1.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.