All Publications

2012

60.
, vol.
86
, pp.
023848 (1-9)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023848
] [ IF:
2.878
, SJR:
2.316
]
59.
Ilya Shadrivov
Fedorov Sergey V.
Rosanov Nikolay N.
, vol.
1475
, pp.
161-163
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4750129
] [ SJR:
0.161
]
58.
Ilya Shadrivov
Stanislav Maslovski
  , vol.
109
, pp.
083902(1-4)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.109.083902
] [ IF:
7.370
, SJR:
6.314
]
57.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
20
, pp.
20599-20604
, 2012
[DOI:
10.1364/OE.20.020599
] [ IF:
3.587
, SJR:
2.580
]
55.
, vol.
86
, pp.
023819(1-6)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023819
] [ IF:
2.878
, SJR:
2.316
]
54.
, vol.
95
, pp.
613-617
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012120156
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
53.
Pavel Ginzburg
Zayats Anatoly
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
50.
Constantin Simovski
Alexander Atrashchenko
  , vol.
24
, pp.
4229–4248
, 2012
[DOI:
10.1002/adma.201200931
] [ IF:
13.877
, SJR:
6.994
]
49.
A. Gaidukeviciute
R.V. Kiyan
B.N. Chichkov
, vol.
95
, pp.
457-461
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012090123
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
48.
A.A. Evstrapov
A.S. Bukatin
I.V. Kukhtevich
[DOI:
10.1016/j.nimb.2011.08.035
] [ IF:
1.211
, SJR:
0.703
]
47.
Nina_A. Zharova
Ilya Shadrivov
, vol.
20
, pp.
14954-14959
, 2012
[DOI:
10.1364/OE.20.014954
] [ IF:
3.587
, SJR:
2.580
]
45.
44.
43.
Dmitry Filonov
Alexander Krasnok
Elizaveta_A. Nenasheva
, vol.
100
, pp.
201113 (1-4)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4719209
] [ IF:
3.844
, SJR:
2.814
]
40.
Nikolay_N. Rosanov
Nina_V. Vysotina
Anatoly_N. Shatsev
Anton_S. Desyatnikov
  , vol.
108
, pp.
133902(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.108.133902
] [ IF:
7.370
, SJR:
6.314
]
39.
Roman Noskov
  , vol.
108
, pp.
093901(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.108.093901
] [ IF:
7.370
, SJR:
6.314
]
38.
Alexander Ageyskiy
Sergei Kosulnikov
Stanislav Maslovski
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [ IF:
3.691
, SJR:
3.326
]
37.
Roman Noskov
, vol.
20
, pp.
2733-2739
, 2012
[DOI:
10.1364/OE.20.002733
] [ IF:
3.587
, SJR:
2.580
]
36.
, vol.
376
, pp.
185-187
, 2012
[DOI:
10.1016/j.physleta.2011.11.001
] [ IF:
1.632
, SJR:
0.864
]

2011

35.
Stanislav Maslovski
Ilya Shadrivov
Dmitry Filonov
, vol.
99
, pp.
251914 (1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3671617
] [ IF:
3.841
, SJR:
2.920
]
34.
Sergei Kosulnikov
Elizaveta Yankovskaya
Stanislav Maslovski
, vol.
84
, pp.
065801(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.065801
] [ IF:
2.861
, SJR:
2.400
]
33.
I.S. Maksymov
A.R. Davoyan
A.E. Miroshnichenko
Constantin Simovski
, vol.
285
, pp.
821–824
, 2011
[DOI:
10.1016/j.optcom.2011.11.050
] [ IF:
1.517
, SJR:
0.921
]
32.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
94
, pp.
593-598
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011200070
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
31.
, vol.
6
, pp.
46–48
, 2011
[DOI:
10.1002/pssr.201105475
] [ IF:
2.815
, SJR:
1.840
]
30.
[DOI:
10.1002/pssr.201105446
] [ IF:
2.815
, SJR:
1.840
]
29.
Ilya Shadrivov
D.A. Powell
, vol.
1
, pp.
138(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1038/srep00138
]
28.
, vol.
99
, pp.
151914(1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3643152
] [ IF:
3.841
, SJR:
2.920
]
27.
Alexander Chebykin
A.V. Vozianova
Stanislav Maslovski
, vol.
84
, pp.
115438 (1-9)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.115438
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
26.
Fractal diffraction elements with variable transmittance and phase shift
[DOI:
10.1117/12.903551
]
25.
Application of Fraunhofer diffraction patterns for calculation of fractal dimension
[DOI:
10.1117/12.902174
]
24.
, vol.
84
, pp.
23807
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.023807
] [ IF:
2.861
, SJR:
2.400
]
23.
A.E. Miroshnichenko
I.S. Maksymov
A.R. Davoyan
Constantin Simovski
, vol.
5
, pp.
347-349
, 2011
[DOI:
10.1002/pssr.201105350
] [ IF:
2.815
, SJR:
1.840
]
22.
N.N. Rozanov
N.V. Vysotina
A.N. Shatsev
Ilya Shadrivov
, vol.
93
, pp.
743-746
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011120125
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
21.
, vol.
5
, pp.
053516(1-10)
, 2011
[DOI:
10.1117/1.3611407
] [ IF:
1.899
, SJR:
1.015
]
20.
, vol.
84
, pp.
045424(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.045424
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
17.
Atiqur Rahman
Sergei Kosulnikov
Y. Hao
C.G. Parini
, vol.
5
, pp.
51601
, 2011
[DOI:
10.1117/1.3577703
] [ IF:
1.899
, SJR:
1.015
]
16.
A.E. Ageyskiy
Sergei Kosulnikov
, vol.
110
, pp.
572-585
, 2011
[DOI:
10.1134/S0030400X11040023
] [ IF:
0.571
, SJR:
0.273
]
15.
R. A. Suris
, vol.
83
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.83.125316
] [ IF:
3.774
, SJR:
3.318
]
14.
Andrea Alú
N. Engheta
, vol.
13
, pp.
033026(1-23)
, 2011
[DOI:
10.1088/1367-2630/13/3/033026
] [ IF:
3.849
, SJR:
3.405
]

2010

12.
Alexander Chebykin
, vol.
109
, pp.
938-950
, 2010
[DOI:
10.1134/S0030400X10120192
] [ IF:
0.505
, SJR:
0.223
]
11.
G.K. Palikaras
Y. Zhao
A. Rahman
Constantin Simovski
Y. Hao
C. Parini
, vol.
97
, pp.
191905(1-3)
, 2010
[DOI:
10.1063/1.3516161
] [ IF:
3.554
, SJR:
2.826
]