Journal: Applied Physics B

Short name
Appl. Optics B
IF
2.07
SJR
0.59
Показатели журнала
IF
2.250
SJR
0.449
Год
2024
Квартиль
Q2
IF
3.700
SJR
1.468
Год
2023
Квартиль
Q2

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2022

6.

2017

5.
K.A. Ivanov
D.A. Gozhev
S.P. Rodichkina
S.S. Makarov
M.A. Dubatkov
S.A. Pikuz
D.E. Presnov
A.A. Paskhalov
N.V. Eremin
A.V. Brantov
V.Y Bychenkov
R.V. Volkov
V.Y. Timoshenko
S.I. Kudryashov
A.B. Savel’ev
, vol.
123
, pp.
252
, 2017
[DOI:
10.1007/s00340-017-6826-4
] [ IF:
1.696
, SJR:
0.752
]

2013

4.
Dmitry Markovich
Andrei Andryieuski
Maksim Zalkovskij
Radu Malureanu
Andrei Lavrinenko
, vol.
112
, pp.
143-152
, 2013
[DOI:
10.1007/s00340-013-5383-8
] [ IF:
1.782
, SJR:
1.198
]
3.
A.A. Ionin
Y.M. Klimachev
A.Y. Kozlov
S.I. Kudryashov
A.E. Ligachev
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.A. Rudenko
R.A. Khmelnitsky
, vol.
111
, pp.
419-423
, 2013
[DOI:
10.1007/s00340-013-5350-4
] [ IF:
1.782
, SJR:
1.198
]

2011

2.
O.A. Novodvorsky
E.V. Khaydukov
O.D. Khramova
A.A. Lotin
L.S. Parshina
V.V. Rocheva
V.Y. Panchenko
V.V. Dvorkin
A.Y. Poroykov
G.G. Untila
A.B. Chebotareva
T.N. Kost
M.A. Timofeyev
, vol.
105
, pp.
545-550
, 2011
[DOI:
10.1007/s00340-011-4625-x
] [ IF:
2.240
, SJR:
1.444
]
1.
А.А. Lotin
О.А. Novodvorsky
L.S. Parshina
Е.V. Khaydukov
O.D. Khramova
V.Ya. Panchenko
, vol.
105
, pp.
565-572
, 2011
[DOI:
10.1007/s00340-011-4511-6
] [ IF:
2.240
, SJR:
1.444
]