Journal: Applied Physics B

Short name
Appl. Optics B
IF
2.07
SJR
0.59

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

5.
K.A. Ivanov
D.A. Gozhev
S.P. Rodichkina
S.S. Makarov
M.A. Dubatkov
S.A. Pikuz
D.E. Presnov
A.A. Paskhalov
N.V. Eremin
A.V. Brantov
V.Y Bychenkov
R.V. Volkov
V.Y. Timoshenko
S.I. Kudryashov
A.B. Savel’ev
, vol.
123
, pp.
252
, 2017
[DOI:
10.1007/s00340-017-6826-4
] [ IF:
1.696
, SJR:
0.752
]

2013

4.
Dmitry Markovich
Andrei Andryieuski
Maksim Zalkovskij
Radu Malureanu
Andrei Lavrinenko
, vol.
112
, pp.
143-152
, 2013
[DOI:
10.1007/s00340-013-5383-8
] [ IF:
1.782
, SJR:
1.198
]
3.
A.A. Ionin
Y.M. Klimachev
A.Y. Kozlov
S.I. Kudryashov
A.E. Ligachev
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.A. Rudenko
R.A. Khmelnitsky
, vol.
111
, pp.
419-423
, 2013
[DOI:
10.1007/s00340-013-5350-4
] [ IF:
1.782
, SJR:
1.198
]

2011

2.
O.A. Novodvorsky
E.V. Khaydukov
O.D. Khramova
A.A. Lotin
L.S. Parshina
V.V. Rocheva
V.Y. Panchenko
V.V. Dvorkin
A.Y. Poroykov
G.G. Untila
A.B. Chebotareva
T.N. Kost
M.A. Timofeyev
, vol.
105
, pp.
545-550
, 2011
[DOI:
10.1007/s00340-011-4625-x
] [ IF:
2.240
, SJR:
1.444
]
1.
А.А. Lotin
О.А. Novodvorsky
L.S. Parshina
Е.V. Khaydukov
O.D. Khramova
V.Ya. Panchenko
, vol.
105
, pp.
565-572
, 2011
[DOI:
10.1007/s00340-011-4511-6
] [ IF:
2.240
, SJR:
1.444
]