Journal: AIP Conference Proceedings

Short name
AIP Conf. Proceedings
SJR
0.18

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

115.
, vol.
2300
, pp.
020107
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031935
] [ SJR:
0.190
]
113.
, vol.
2300
, pp.
020114
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031704
] [ SJR:
0.190
]
111.
Constantin Simovski
, vol.
2300
, pp.
020117
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031707
] [ SJR:
0.190
]
108.
, vol.
2300
, pp.
020120
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032080
] [ SJR:
0.190
]
103.
, vol.
2300
, pp.
020074
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031900
] [ SJR:
0.190
]
99.
, vol.
2300
, pp.
020132
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032015
] [ SJR:
0.190
]
97.
, vol.
2300
, pp.
020085
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031952
] [ SJR:
0.190
]
90.
, vol.
2300
, pp.
020049
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031920
] [ SJR:
0.190
]
84.
Danil Kornovan
, vol.
2300
, pp.
020064
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031864
] [ SJR:
0.190
]
82.
, vol.
2300
, pp.
020006
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031759
] [ SJR:
0.190
]
81.
, vol.
2300
, pp.
020067
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032067
] [ SJR:
0.190
]
72.
A. Raaijmakers
Constantin Simovski
R. Abdeddaim
, vol.
2300
, pp.
020081
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032571
] [ SJR:
0.190
]
70.
, vol.
2300
, pp.
020031
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032487
] [ SJR:
0.190
]
65.
, vol.
2300
, pp.
020044
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031962
] [ SJR:
0.190
]
60.
, vol.
2300
, pp.
020113
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0032090
] [ SJR:
0.190
]
58.
54.
Danil Kornovan
Mikhail Beliakov
, vol.
2300
, pp.
020007
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031976
] [ SJR:
0.190
]
52.
Alexander Krasnok
, vol.
2300
, pp.
020122
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031847
] [ SJR:
0.190
]
50.
, vol.
2300
, pp.
020073
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031913
] [ SJR:
0.190
]
49.
, vol.
2300
, pp.
020126
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031674
] [ SJR:
0.190
]
45.
Dmitry Dobrykh
Anna Mikhailovskaya
Dmitry Filonov
, vol.
2300
, pp.
020023
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031922
] [ SJR:
0.190
]
43.
, vol.
2300
, pp.
020135
, 2020
[DOI:
10.1063/5.0031848
] [ SJR:
0.190
]

2019

40.
S.Y. Lukashenko
Mikhail Zhukov
I.D. Sapozhnikov
A.O. Golubok
, vol.
1874
, pp.
40025
, 2019
[DOI:
10.1063/1.4998098
] [ SJR:
0.182
]
39.
S. Lukashenko
O. Gorbenko
G. Larionenko
I. Sapozhnikov
M. Felshtyn
A. Golubok
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
] [ SJR:
0.182
]

2018

37.
, vol.
1874
, pp.
040045
, 2018
[DOI:
10.1063/1.4998118
] [ SJR:
0.165
]
35.
, vol.
1874
, pp.
30003
, 2018
[DOI:
10.1063/1.4998032
] [ SJR:
0.165
]

2017

33.
Vladimir Soshenko
Vadim Vorobyov
Dmitry Dobrykh
Stepan Bolshedvorskiih
Vadim Sorokin
Alexey Akimov
, vol.
1874
, pp.
30017
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998046
] [ SJR:
0.165
]
31.
Mikhail Odit
Zhanna Khaymedinova
Viktar Asadchy
, vol.
1874
, pp.
40034
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1063/1.4998107
] [ SJR:
0.165
]
27.
L.R. Mingabudinova
Vladimir Vinogradov
Evgeniy Ubyivovk
E.A. Pidko
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
] [ SJR:
0.165
]
25.
, vol.
1874
, pp.
40049
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998122
] [ SJR:
0.165
]
23.
Javid Javadzade
Vadim Vorobyov
Alexey Akimov
Ilya Shadrivov
, vol.
1874
, pp.
40058
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998131
] [ SJR:
0.165
]
22.
Alexandr Kuchmizhak
X Wang
O Vitrik
, vol.
1874
, pp.
30022
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998051
] [ SJR:
0.165
]
21.
, vol.
1874
, pp.
30006
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998035
] [ SJR:
0.165
]
20.
Yu Kapitonov
B. Balachandran
Q Gu
W Hu
, vol.
1874
, pp.
30029
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998058
] [ SJR:
0.165
]
18.
Sergei Kurdjumov
Constantin Simovski
C.A.T. van den Berg
A. Raaijmakers
, vol.
1874
, pp.
20007
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998028
] [ SJR:
0.165
]
16.
Sergei Kurdjumov
Andrew Webb
Redha Abdeddaim
Luisa Ciobanu
, vol.
1874
, pp.
30011
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998040
] [ SJR:
0.165
]
15.
Kirill Koshelev
O. Takayama
R. Malureanu
Andrei Lavrinenko
, vol.
1874
, pp.
30005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998034
] [ SJR:
0.165
]
14.
Kirill Koshelev
, vol.
1874
, pp.
30020
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998049
] [ SJR:
0.165
]
12.
D. Korobkin
X. Ni
D.A. Smirnova
Andrea Alú
Alexander Khanikaev
, vol.
1874
, pp.
30014
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998043
] [ SJR:
0.165
]

2016

2014

8.
V.S. Kalinovsky
E.V. Kontrosh
P.V. Pokrovsky
A.V. Chekalin
V.M. Andreev
, vol.
1616
, pp.
8
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4897017
] [ SJR:
0.164
]
7.
V.S. Kalinovsky
E.A. Grebenshchikova
N.D. Il'inskaya
E.V. Kontrosh
A.V. Malevskaya
A.A. Usikova
V.M. Andreev
, vol.
1616
, pp.
326
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4897088
] [ SJR:
0.164
]

2012

6.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
1475
, pp.
22-24
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4750083
] [ SJR:
0.161
]
5.
Ilya Shadrivov
Fedorov Sergey V.
Rosanov Nikolay N.
, vol.
1475
, pp.
161-163
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4750129
] [ SJR:
0.161
]
4.
Viktoriia Babicheva
R. Malureanu
Andrei Lavrinenko
, vol.
1475
, pp.
41-43
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4750089
] [ SJR:
0.161
]
3.
Andrei Lavrinenko
Viktoriia Babicheva
M. Zalkovskij
R. Malureanu
P.U. Jepsen
I.V. Kulkova
K. Yvind
, vol.
1475
, pp.
25-27
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4750084
] [ SJR:
0.161
]

2011

2.
Viktoriia Babicheva
Andrei Lavrinenko
, vol.
1398
, pp.
61-63
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3644212
] [ SJR:
0.166
]

2010

1.
Viktoriia Babicheva
Y.E. Lozovik
, vol.
1291
, pp.
103-105
, 2010
[DOI:
10.1063/1.3506088
] [ SJR:
0.163
]