Alexey D. Bolshakov

Main position

Main position
Invited Associate Professor
Email
alexey.bolshakov@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2023

2020

2019

16.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
Alexey Mozharov
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
] [ IF:
0.603
, SJR:
0.376
]
15.
Mikhail Zhukov
Aleksandr A. Vasiliev
Alexander O. Golubok
Alexander V. Uskov
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [ SJR:
0.221
]
14.
Mikhail Zhukov
Aleksandr A. Vasiliev
Aleksander O. Golubok
Aleksander V. Uskov
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [ IF:
4.189
, SJR:
1.477
]
13.
L.N. Dvoretckaia
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
Mikhail Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
12.
Mikhail Zhukov
Alexey Mozharov
A. Golubok
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [ IF:
6.182
, SJR:
1.230
]
11.
V.V. Fedorov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
G.A. Sapunov
L.N. Dvoretckaia
I.V. Shtrom
G.E. Cirlin
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
] [ IF:
3.117
, SJR:
0.814
]
10.
Mikhail Zhukov
A.A. Vasiliev
T.A. Mamaeva
A.O. Golubok
A.V. Uskov
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [ SJR:
0.221
]
9.
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
G.A. Sapunov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
8.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
] [ IF:
1.929
, SJR:
0.365
]
7.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
6.
K.Y. Shugurov
R.R. Reznik
Alexey Mozharov
K.P. Kotlyar
O.Y. Koval
A.V. Osipov
V.V. Fedorov
I.V. Shtrom
S.A. Kukushkin
G.E. Cirlin
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [ IF:
3.085
, SJR:
0.665
]
5.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [ IF:
0.641
, SJR:
0.298
]
4.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.612
, SJR:
0.663
]

2016

3.
Alexey Mozharov
G.E. Cirlin
D.A. Kudryashov
A.S. Gudovskikh
Zh.I. Alferov
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [ SJR:
0.252
]

2015

2.
Alexey Mozharov
D.A. Kudryashov
N.V. Kryzhanovskaya
G.E. Cirlin
M. Tchernysheva
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [ SJR:
0.264
]
1.
Alexey Mozharov
G. Cirlin
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
] [ IF:
2.142
, SJR:
1.159
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.