All Publications

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

930.
Marine A. C. Moussu
Luisa Ciobanu
Sergej Kurdjumov
Elizaveta Nenasheva
Boucif Djemai
Marc Dubois
Andrew Webb
Stefan Enoch
Redha Abdeddaim
  , vol.
31
, pp.
1900912
, 2019
[DOI:
10.1002/adma.201900912
] [ IF:
25.809
, SJR:
10.108
, NI:
0.27
]
927.
, vol.
11
, pp.
054046
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevapplied.11.054046
] [ IF:
4.532
, SJR:
1.940
]
926.
Aleksandr Aglikov
D. A. Kudryashov
Alexey Mozharov
Ivan Mukhin
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
] [ IF:
0.637
, SJR:
0.356
]
925.
A.A. Gorlach
Alexander Khanikaev
, vol.
99
, pp.
205122
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.205122
] [ IF:
3.736
, SJR:
1.503
, NI:
0.57
]
921.
Sergey Kruk
Jae-Hyuck Choi
Elizaveta V. Melik-Gaykazyan
Daria Smirnova
Hong-Gyu Park
[DOI:
10.1364/cleo_qels.2019.fw4b.3
]
919.
Elizaveta Melik-Gaykazyan
Jae-Hyuck Choi
Sergey Kruk
Hong-Gyu Park
Andrey Fedyanin
[DOI:
10.1364/cleo_qels.2019.fm2c.4
]
916.
M. A. Belyakov
M. A. Balezin
E. A. Nenasheva
A. F. Sadreev
, vol.
99
, pp.
053804
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.99.053804
] [ IF:
2.907
, SJR:
1.058
, NI:
0.64
]
912.
911.
Masoud Sharifian Mazraeh Mollaei
Sergei Kurdjumov
, vol.
164
, pp.
155-166
, 2019
[DOI:
10.2528/pier18101703
] [ IF:
2.322
]
909.
, vol.
99
, pp.
043812
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.99.043812
] [ IF:
2.907
, SJR:
1.058
, NI:
0.33
]
906.
Raimo Hartmann
Vasil A. Saroka
, vol.
125
, pp.
151607
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5080009
] [ IF:
2.328
, SJR:
0.746
]
904.
, vol.
18
, pp.
1940001
, 2019
[DOI:
10.1142/s0219581x19400015
] [ SJR:
0.199
]
903.
Si1−xGex nanoantennas with a tailored Raman response and light-to-heat conversion for advanced sensing applications
E. Mitsai
M. Aouassa
L. Hassayoun
D. Storozhenko
S. Bratskaya
S. Juodkazis
Alexandr Kuchmizhak
, vol.
11
, pp.
11634-11641
, 2019
[DOI:
10.1039/c9nr01837a
] [ IF:
6.970
, SJR:
2.396
]
902.
Alexander Krasnok
Andrea Alú
, vol.
30
, pp.
254004
, 2019
[DOI:
10.1088/1361-6528/ab0daf
] [ IF:
3.399
, SJR:
1.056
]
901.
L. Lin
Alexander Krasnok
T. Jiang
X. Peng
B.A. Korgel
Andrea Alú
Y. Zheng
  , vol.
25
, pp.
10
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mattod.2019.02.015
] [ IF:
24.372
, SJR:
7.392
]
900.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
61
, pp.
1035-1050
, 2019
[DOI:
10.3367/UFNe.2017.12.038275
] [ IF:
3.090
, SJR:
0.731
]
899.
Denis Sokolov
Alexander Khanikaev
, vol.
44
, pp.
1694-1697
, 2019
[DOI:
10.1364/OL.44.001694
] [ IF:
3.866
, SJR:
1.707
]
898.
, vol.
256
, pp.
1800584
, 2019
[DOI:
10.1002/pssb.201800584
] [ IF:
1.454
, SJR:
0.519
]
897.
Alexander Timin
Albert R. Muslimov
Timofey E. Karpov
Olga S. Epifanovskaya
Alena I. Shakirova
Yana V. Tarakanchikova
Kirill V. Lepik
Vladislav S. Sergeev
Gleb B. Sukhorukov
Boris V. Afanasyev
  , vol.
11
, pp.
13091-13104
, 2019
[DOI:
10.1021/acsami.8b22685
] [ IF:
8.596
, SJR:
2.596
]
894.
Gael Favraud
Andrea Fratalocchi
, vol.
8
, pp.
725
, 2019
[DOI:
10.1515/nanoph-2019-0024
] [ IF:
6.908
, SJR:
2.639
]
893.
Aleksandr A. Vasiliev
Aleksander O. Golubok
Aleksander V. Uskov
Ivan Mukhin
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [ IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
892.
Oleksandr Kyriienko
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.115411
] [ IF:
3.575
, SJR:
1.811
, NI:
0.33
]
891.
S.Y. Lukashenko
Ivan Mukhin
O.M. Gorbenko
I.D. Sapozhnikov
M.L. Felshtyn
A.V. Uskov
A.O. Golubok
[DOI:
10.1002/pssa.201800046
] [ IF:
1.606
, SJR:
0.545
]
890.
V.V. Fedorov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
A.A. Sitnikova
G.A. Sapunov
L.N. Dvoretckaia
I.V. Shtrom
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
] [ IF:
3.380
, SJR:
0.940
]
889.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.269
, SJR:
0.769
]
888.
Ivan Mukhin
A.O. Golubok
A.I. Sidorov
, vol.
62
, pp.
334-337
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063784217020141
] [ IF:
0.637
, SJR:
0.356
]
887.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
Ivan Mukhin
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
] [ IF:
1.449
, SJR:
0.353
]
886.
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
S.V. Gronin
G.V. Klimko
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
Ivan Mukhin
S.V. Ivanov
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
] [ IF:
1.573
, SJR:
0.515
]
885.
K.Y. Shugurov
R.R. Reznik
Alexey Mozharov
K.P. Kotlyar
O.Y. Koval
A.V. Osipov
V.V. Fedorov
I.V. Shtrom
S.A. Kukushkin
Ivan Mukhin
G.E. Cirlin
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [ IF:
2.722
, SJR:
0.633
]
884.
A.A. Vasiliev
T.A. Mamaeva
A.O. Golubok
A.V. Uskov
Ivan Mukhin
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [ SJR:
0.221
]
882.
D.M. Mitin
F.Y. Soldatenkov
Alexey Mozharov
A.A. Vasil’ev
V.V. Neplokh
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]
881.
S. Lukashenko
Ivan Mukhin
O. Gorbenko
G. Larionenko
I. Sapozhnikov
M. Felshtyn
A. Golubok
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
] [ SJR:
0.182
]