Journal: 2015 Days on Diffraction (DD)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

17.
Dmitry Markovich
Pavel Ginzburg
V. Valuckas
Arseniy Kuznetsov
Boris Luk’yanchuk
A.E. Miroshnichenko
D.N. Neshev
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354867
]
14.
13.
Yu. Trushkov
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354890
]
3.
Tatiana Derzhavskaya
A.J.E. Raaijmakers
van den Berg Cornelis A.T.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354836
]