Журнал: Journal of Applied Physics

Импакт-фактор журнала
2.19
SJR журнала
0.63

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

14.
Hartmann Raimo
Saroka Vasil A.
Portnoi Mikhail E.
, vol.
125
, pp.
151607
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5080009
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2018

12.
Kryzhanovskaya N.
Polubavkina Yu.
Moiseev E.
Maximov M.
Zhurikhina V.
Scherbak S.
Lipovskii A.
Kulagina M.
Zadiranov Y.
Zhukov A.
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2017

10.
Chen Y.
Maharjan N.
Liu Z.
Nakarmi M.L.
Chaldyshev V.V.
Kundelev E.V.
Vasil’ev A.P.
Yagovkina M.A.
Shakya N.M.
, vol.
121
, pp.
103101
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4978252
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2015

2014

2013

6.
Pevtsov A.B.
N. A
Yakovlev S.A.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
113
, pp.
144311
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4799384
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2012

4.
Lepen’kin Ya._A.
Lipovskii A.A.
, vol.
112
, pp.
43101
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4742975
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
3.
Sokolov K.
Melehin V.
Zhurikhina V.
Lipovskii A.
, vol.
111
, pp.
104307
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4714350
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2011

2.
Omelchenko A.V.
Lipovskii A.A.
, vol.
109
, pp.
94108
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3582131
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
1.
Lipovskii A.A.
Melehin V.G.
Svirko Yu._P.
Zhurikhina V.V.
, vol.
109
, pp.
11101
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3511746
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]