Ilya Yagupov

Email
yagupov.ilya@gmail.com

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

5.
Stashkevich Andrey
Yves Roussigné
S.-M. Chérif
Y. Zheng
Franck Vidal
Ilya Yagupov
, vol.
92
, pp.
214436
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.214436
] [ IF:
3.718
]
4.
Ilya Yagupov
Dmitry Filonov
Alexander Ageyskiy
Sergei Kosulnikov
Mehedi Hasan
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [ IF:
3.718
]

2014

3.
Ovidio Peña-Rodríguez
Ilya Yagupov
, vol.
116
, pp.
184508
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4900529
] [ IF:
2.183
, SJR:
1.039
]

2013

2.
Dmitry Filonov
Ilya Yagupov
Constantin Simovski
, vol.
103
, pp.
211903
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4832056
] [ IF:
3.515
, SJR:
2.146
]
1.
Rostyslav Dubrovka
Ilya Yagupov
, vol.
103
, pp.
161103
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4824478
] [ IF:
3.515
, SJR:
2.146
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.