Alexander Ageyskiy

Email
alex.ageyskiy@phoi.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

3.
Ilya Yagupov
Dmitry Filonov
Alexander Ageyskiy
Sergei Kosulnikov
Mehedi Hasan
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [ IF:
3.718
]

2014

2.
Yuriy Tyshetskiy
Sergey Vladimirov
Alexander Ageyskiy
[DOI:
10.1364/JOSAB.31.001753
] [ IF:
1.806
, SJR:
1.348
]

2012

1.
Alexander Ageyskiy
Sergei Kosulnikov
Stanislav Maslovski
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [ IF:
3.767
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют