Journal: Beilstein Journal of Nanotechnology

IF
2.27
SJR
0.77

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.269
, SJR:
0.769
]

2018

1.
Glukhova Оlga
Igor Nefedov
Slepchenkov Мichael
, vol.
9
, pp.
1321–1327
, 2018
[DOI:
10.3762/bjnano.9.125
] [ IF:
2.968
, SJR:
1.119
]