Журнал: Nanoscale Research Letters

Импакт-фактор журнала
2.78
SJR журнала
0.59

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2014

4.
Maximov M.V.
Kryzhanovskaya N.V.
Nadtochiy A.M.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Zhukov A.E.
Lipovskii A.A.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
9
, pp.
657
, 2014
[DOI:
10.1186/1556-276X-9-657
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]

2013

3.
A Valentin
Nechaev Anton_I.
Valtsifer Viktor_A.
Strelnikov Vladimir_N
Kulchin Y.N.
Dzyuba Vladimir_P.
, vol.
8
, pp.
317
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-317
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
2.
, vol.
8
, pp.
260
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-260
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
1.
Zhurikhina V.V.
Shustova O.V.
Svirko Y.P.
Lipovskii A.A.
, vol.
8
, pp.
324
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-324
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]