Журнал: Beilstein Journal of Nanotechnology

Импакт-фактор журнала
2.27
SJR журнала
0.77

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Alexey Mozharov
G.A. Sapunov
I.V. Shtrom
N.V. Sibirev
V.V. Fedorov
E.V. Ubyivovk
M. Tchernycheva
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
] [ IF:
2.269
, SJR:
0.769
]

2018

1.
Glukhova Оlga
Igor Nefedov
Slepchenkov Мichael
, vol.
9
, pp.
1321–1327
, 2018
[DOI:
10.3762/bjnano.9.125
] [ IF:
2.968
, SJR:
1.119
]