Журнал: Physics of the Solid State

Импакт-фактор журнала
0.78
SJR журнала
0.44

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

17.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2016

16.
Lukashenko S.Y.
Лимонов Михаил
, vol.
58
, pp.
1412-1419
, 2016
[DOI:
10.1134/S1063783416070301
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2015

15.
Beltukov Y.M.
Parshin D.A.
, vol.
57
, pp.
2479-2488
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063783415120252
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
14.
, vol.
57
, pp.
1991-1996
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063783415100273
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2014

13.
, vol.
56
, pp.
1833-1839
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063783414090145
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
12.
Hosseinzadeh A.
Semouchkin G.B.
Semouchkina E.A.
Лимонов Михаил
, vol.
56
, pp.
588-593
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063783414030275
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
11.
, vol.
56
, pp.
580-587
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063783414030263
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
10.
P. V.
Kulchin Y.N.
, vol.
56
, pp.
359-366
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063783414020097
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2013

9.
, vol.
55
, pp.
905-923
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063783413050120
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2012

8.
Лимонов Михаил
Gaidukeviciute A.
Kiyan R.V.
Chichkov B.N.
, vol.
54
, pp.
1975-1980
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063783412100319
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
7.
Mistonov A.A.
Grigoryeva N.A.
Grigoriev S.V.
Petukhov A.V.
Byelov D.V.
Trofimova E.Y.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
Лимонов Михаил
, vol.
54
, pp.
2073-2082
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063783412100307
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2011

5.
Moroz A.V.
Лимонов Михаил
, vol.
53
, pp.
1105-1113
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063783411060242
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
4.
Лимонов Михаил
Trofimova E.Yu.
Kurdukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
53
, pp.
1056-1061
, 2011
[DOI:
10.1134/S106378341105026X
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
3.
Babicheva V.E.
Lozovik Y.E.
, vol.
53
, pp.
804-809
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063783411040032
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
2.
Lotin А.А.
Novodvorsky О.А.
Panchenco V.Ya.
Parshina L.S.
Khaydukov Е.V.
Zuev D.А.
Rocheva V.V.
Khramova О.D.
Shcherbachev K.D.
, vol.
53
, pp.
467-471
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063783411030164
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2010

1.
Tarapov S.I.
Khodzitsky M.K.
Сhernovtsev S.V.
Belozorov D.P.
Merzlikin A.M.
Vinogradov A.P.
Granovsky A.B.
Inoue M.
, vol.
52
, pp.
1427-1431
, 2010
[DOI:
10.1134/S1063783410070176
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]