Журнал: Laser Physics Letters

Краткое название
Laser Phys. Lett.
Импакт-фактор журнала
2.02
SJR журнала
0.59

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

8.
K.A. Ivanov
A.V. Brantov
S.I. Kudryashov
D.A. Gozhev
R.V. Volkov
A.A. Ionin
V.Yu. Bychenkov
A.B. Savel`ev
, vol.
12
, pp.
46005
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/4/046005
] [ IF:
2.458
, SJR:
1.483
]
7.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
12
, pp.
25902
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/2/025902
] [ IF:
2.458
, SJR:
1.483
]

2014

6.
Y.R. Kolobov
M.Yu. Smolyakova
A.Yu. Kolobova
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
D.A. Zayarny
A.E. Ligachev
, vol.
11
, pp.
125602
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/12/125602
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]
5.
P.A. Danilov
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
V.I. Yurovskikh
D.V. Zayarny
V.N. Lednev
E.D. Obraztsova
S.M. Pershin
A.F. Bunkin
, vol.
11
, pp.
106101
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/10/106101
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]
4.
M.A. Gubko
W. Husinsky
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
C.R. Nathala
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
I.V. Treshin
, vol.
11
, pp.
65301
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/6/065301
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]

2013

3.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.E. Ligachev
E.V. Golosov
Yu.R. Kolobov
  , vol.
10
, pp.
56004
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/5/056004
] [ IF:
7.714
, SJR:
2.463
]
2.
A.A. Lotin
O.A. Novodvorsky
  , vol.
10
, pp.
55902
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/5/055902
] [ IF:
7.714
, SJR:
2.463
]
1.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.V. Golosov
A.A. Goryainov
Yu.R. Kolobov
K.A. Kornieieva
A.N. Skomorokhov
A.E. Ligachev
  , vol.
10
, pp.
45605
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/4/045605
] [ IF:
7.714
, SJR:
2.463
]