Журнал: Laser Physics Letters

Краткое название
Laser Phys Lett
Импакт-фактор журнала
2.02
SJR журнала
0.59
Показатели журнала
IF
1.704
SJR
0.492
Год
2021
Квартиль
Q3
IF
2.016
SJR
0.590
Год
2020
Квартиль
Q3
IF
1.884
SJR
0.674
Год
2019
Квартиль
Q3
IF
2.328
SJR
0.711
Год
2018
Квартиль
Q2
IF
2.235
SJR
0.818
Год
2017
Квартиль
Q2
IF
2.537
SJR
0.942
Год
2016
Квартиль
Q2
IF
2.391
SJR
1.250
Год
2015
Квартиль
Q1
IF
2.458
SJR
1.483
Год
2014
Квартиль
Q1
IF
2.964
SJR
1.418
Год
2013
Квартиль
Q1
IF
7.714
SJR
2.463
Год
2012
Квартиль
Q1
IF
9.970
SJR
2.087
Год
2011
Квартиль
Q1
IF
6.010
SJR
1.712
Год
2010
Квартиль
Q1

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

9.
, vol.
13
, pp.
046001
, 2016
[DOI:
10.1088/1612-2011/13/4/046001
] [ IF:
2.537
, SJR:
0.942
]

2015

8.
K.A. Ivanov
A.V. Brantov
S.I. Kudryashov
D.A. Gozhev
R.V. Volkov
A.A. Ionin
V.Yu. Bychenkov
A.B. Savel`ev
, vol.
12
, pp.
46005
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/4/046005
] [ IF:
2.391
, SJR:
1.250
]
7.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
12
, pp.
25902
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/2/025902
] [ IF:
2.391
, SJR:
1.250
]

2014

6.
Y.R. Kolobov
M.Yu. Smolyakova
A.Yu. Kolobova
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
D.A. Zayarny
A.E. Ligachev
, vol.
11
, pp.
125602
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/12/125602
] [ IF:
2.458
, SJR:
1.483
]
5.
P.A. Danilov
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
V.I. Yurovskikh
D.V. Zayarny
V.N. Lednev
E.D. Obraztsova
S.M. Pershin
A.F. Bunkin
, vol.
11
, pp.
106101
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/10/106101
] [ IF:
2.458
, SJR:
1.483
]
4.
M.A. Gubko
W. Husinsky
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
C.R. Nathala
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
I.V. Treshin
, vol.
11
, pp.
65301
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/6/065301
] [ IF:
2.458
, SJR:
1.483
]

2013

3.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.E. Ligachev
E.V. Golosov
Yu.R. Kolobov
, vol.
10
, pp.
56004
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/5/056004
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]
2.
A.A. Lotin
O.A. Novodvorsky
, vol.
10
, pp.
55902
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/5/055902
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]
1.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.V. Golosov
A.A. Goryainov
Yu.R. Kolobov
K.A. Kornieieva
A.N. Skomorokhov
A.E. Ligachev
, vol.
10
, pp.
45605
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/4/045605
] [ IF:
2.964
, SJR:
1.418
]