Denis Novitsky

Email
denis.novitsky@optomech.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

6.
Denis Novitsky
Alexey Kadochkin
Pavel Ginzburg
, vol.
101
, 2020
[DOI:
10.1103/physrevb.101.035420
] [ IF:
4.036
, SJR:
1.780
]

2019

5.
Denis Novitsky
, vol.
45
, pp.
137
, 2019
[DOI:
10.1364/ol.45.000137
] [ IF:
3.714
, SJR:
1.788
]
4.
Denis Novitsky
Dmitrii Redka
, vol.
531
, pp.
1900080
, 2019
[DOI:
10.1002/andp.201900080
] [ IF:
3.317
, SJR:
1.277
]
3.
Denis Novitsky
, vol.
21
, pp.
085101
, 2019
[DOI:
10.1088/2040-8986/ab2a59
] [ IF:
2.753
, SJR:
0.962
]
2.
, vol.
99
, pp.
043812
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.99.043812
] [ IF:
2.777
, SJR:
1.416
]
1.
Denis Novitsky
, vol.
531(2)
, pp.
1800405
, 2019
[DOI:
10.1002/andp.201800405
] [ IF:
3.317
, SJR:
1.277
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.