Journal: CLEO Pacific Rim Conference 2018

Short name
CLEO-PR 2018

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

1.
Iaroslav Gnilitskyi
Vitaly Gruzdev
Xiaoqing He
Pengfei Ji
Tommi White
Yuwen Zhang
[DOI:
10.1364/CLEOPR.2018.W4B.3
]