Journal: 2019 IEEE 16th International Conference on Group IV Photonics (GFP)

Short name
2019 IEEE 16th GFP

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

1.
Sergey Dyakov
Zakhary Krasilnik
Alexey Novikov
Sergey Sergeev
Evgeny Skorokhodov
Margarita Stepikhova
Artem Yablonskiy
Dmitry Yurasov
[DOI:
10.1109/group4.2019.8853878
]