Uskov A. V.

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Sergei_V. Zhukovsky
Igor_E. Protsenko
Renat_Sh. Ikhsanov
Igor_V. Smetanin
Viktoriia Babicheva
, vol.
9
, pp.
570-574
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510285
] [ IF:
2.142
, SJR:
1.159
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.