Журнал: International Photonics and OptoElectronics

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Zhiwei Li
Tongjun Liu
Yonghong Ling
Xu Han
Lirong Huang
[DOI:
10.1364/OEDI.2015.JW3A.67
]