Журнал: 2019 IEEE 16th International Conference on Group IV Photonics (GFP)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

1.
Dyakov Sergey
Krasilnik Zakhary
Novikov Alexey
Sergeev Sergey
Skorokhodov Evgeny
Stepikhova Margarita
Yablonskiy Artem
Yurasov Dmitry
[DOI:
10.1109/group4.2019.8853878
]