Mikhailovskaya Anna

Email
a.mikhailovskaya@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

1.
Mikhailovskaya Anna
Shchelokova Alena
Dobrykh Dmitry
Sushkov Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Webb Andrew
, vol.
291
, pp.
47-52
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmr.2018.04.010
] [IF:
2.420
, SJR:
0.973
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.