Alexey A. Toropov

Main position

Main position
Assistant Lecturer
Email
alexey.toropov@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

13.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
Ivan Mukhin
D.A. Kirilenko
T.V. Shubina
S.V. Ivanov
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [ IF:
4.011
, SJR:
1.414
]
12.
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
S.V. Gronin
G.V. Klimko
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
Ivan Mukhin
S.V. Ivanov
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
] [ IF:
1.573
, SJR:
0.515
]

2018

9.
A.M. Mintairov
J. Kapaldo
J.L. Merz
S. Rouvimov
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
P.N. Brunkov
A.S. Vlasov
Y.M. Zadiranov
S.A. Blundell
A.M. Mozharov
Ivan Mukhin
M. Yakimov
S. Oktyabrsky
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [ IF:
3.813
, SJR:
1.604
]

2016

4.

2015

3.
Plasmonic Effects in Metal-Semiconductor Nanostructures
2015
[DOI:
10.1093/acprof:oso/9780199699315.001.0001
]

2011

2010

Курсы отсутствуют1.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.